Sendikal Platform Taraftır

0
85

SENDİKAL PLATFORM TARAFTIR

  

     Yıllardır TC Hükümetleri Kıbrıs Türk Toplumuna sürekli paketler dayatmaktadır. Son dönemde Kriz bahanesiyle AKP Hükümeti eliyle ülkemize dayatılan yeni PAKETLER, Neo Liberal Politikaları içerip yoksulluğu, işsizliği, gelir dağılımındaki adaletsizliği artırmış; kuralsızlığı,  çevre katliamını, yağmayı, popülizmi getirmiş; sosyal devleti ortadan kaldırmış, kamusal hizmetleri niteliksizleştirmiş, güvenceli istihdamı ve sendikal örgütlülüğü ortadan kaldırma noktasına getirmiştir. Kıbrıs Türk Toplumuna mafya, fuhuş, kara para, uyuşturucu düzenini dayatmış; toplumun kültürüne, yaşamına, inanç ve eğitimine müdahale edilmiş; demokrasi ve katılımcılık yerine muhafazakârlık, yobazlık,  militarizm ve polis devleti getirilmiştir.

     Sendikal Platform yeni oluşacak hükümetin uygulamaya sokacağı sosyal, kültürel, ekonomik politikalarının yoksullar, işsizler, çalışanlar, kadınlar, gençler ve dışlanmışlardan yana olmasına taraftır. Seçimden sonra kurulacak hükümetin Kıbrıs’ta barışın inşası, özelleştirme politikalarının kaldırılması, işsizliğin sona erdirilmesi, sosyal hakların kısıtlanmasına son verilmesi, çevre tahribatının durdurulması, alternatif enerji kaynaklarının devletin ilgili kurumu vasıtasıyla devreye sokulması, demokrasi, nüfus gibi politikalarda kukla olmaktan öte halkın talepleri doğrultusunda, bir duruş gösterilmesinin takipçisi olacaktır. Kıbrıs Türk Toplumunun kendi ülkesinin efendisi olacağı, iradesini yansıtabileceği bir düzenden yanadır. Bu anlamda hükümet olmayı talep eden siyasi anlayış, ilkeli olmalı, dik durmalı, halka rağmen halkçılık yapmamalıdır. İktidara talip olanlar halkın sözcüsü ve hizmetkârı olacağını bilmelidirler. 

      Sendikal Platform seçimlerin Kıbrıs Türk Toplumunun gerçek ihtiyaçlarını çözemeyeceğine vurgu yapmakla beraber, bir araç olarak görmekte ve seçim öncesi ve sonrası Toplumsal taleplerin takipçisi ve tarafı olacağını vurgulamaktadır.

 

1. Kıbrıs Türk Toplumunun kendi kendisini yönetmesi iradesi talep edilmeli, iradenin tescili için ısrar edilmeli ve her türlü müdahale ortadan kaldırılmalıdır. Emir alan, buyuran ilişkisine yol açan ekonomik yardımlara son verilmeli, gerçek anlamda yardım yapılacaksa da yapılan yardımlara, ekonomi yönetimi dahil, Kıbrıs Türk toplumuna ait olan siyasi irade karar verilmelidir.

2.Sendikal Platform Toplumsal yok oluşu hedefleyen uygulamaların kaldırılması konusunda göstermiş olduğu ısrarlı duruşu sürdürecektir. Örneğin: Göç Yasası, Polis devleti oluşturulması, Özelleştirme, Sosyal Güvenlik Yasaları ve Toma alımının iptali konusundaki duruşunu sürdürecektir.

3.Kıbrıs sorununun kısa sürede Birleşmiş Milletler kararları temelinde çözümüne ve Kıbrıslı Türklerin uluslar arası alanda yerini almasına destek verecektir. Kıbrıs’ta barışın ön şartsız ve koşulsuz sağlanmasına destek verilecektir. 

4.Kıbrıslı Türkler’in kendi kendilerini yönetmelerine saygı duyulmalıdır. Hukukun ve Anayasal güvencelerin tartışılıyor olmaktan çıkarılarak, yasaların içerisindeki anti demokratik ve halkın çıkarlarına ters olan unsurlar çıkartılmalıdır. Milliyetçi, ırkçı, dinci, şoven mevzuat yasalardan derhal temizlenmelidir.

5.Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişki karşılıklı saygıya dayalı, siyasi eşitler düzeyinde olmalıdır. Buyuran-emir alan, mantığına dayalı ilişkiye derhal son verilmeli ve kamuoyuna duyurulmalıdır. 

6.Kıbrıslı Türkler’in kendi kurumlarını yönetebileceği bilgi, beceri ve potansiyel güçleri vardır. Bu gerçekten hareketle Merkez Bankası, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yönetimi demokratikleşmeli ve Kıbrıslı Türk’lere devredilmelidir, polis, itfaiye, sivil savunma, merkez bankası gibi kurumlar sivilleşmeli ve yasal düzenlemelerle demokratik özerkliğe kavuşturulmalıdır.

7.Ulusal Birlik Partisi hükümeti koltukta kalma uğruna AKP hükümetinin yaptığı tüm dayatmalara boyun eğerek Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini AKP’ye teslim etmiştir. UBP halka karşı olan işbirlikçi uygulamaları ile Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürüklemiş ve halk düşmanlığı yapmıştır. Toplumu temsil edemeyen hükümetlerin oluşmaması için, tavır konulmalı, mücadele edilmeli, hiçbir ittifak yapılmamalıdır.

8.Sendikal Platform’un sürdürmekte olduğu T.C. hükümetlerine teslim edilen siyasi iradenin geri alınması mücadelesinde, gerekmesi halinde, mecliste temsil edilen partilerin de hükümetin atacağı muhtemel karşıt adımlar konusunda etkili olabilmesi için, sivil itaatsizlikle birlikte başka çare kalmaması halinde meclisten çekilmelidir. 

9.Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri içişlerimize müdahale etmekten vazgeçmeli, müşavir adı altında “gölge kabine” uygulamasına son vermeli, T.C. Yardım Heyeti kapatılmalı ve  siyasi iradenin kararlarına dışarıdan müdahale durdurulmalıdır. Mali destek uygulamaları proje bazında, Kıbrıslı Türk makamlar üzerinden yapılmalı, ihaleler Kıbrıs’ta açılmalıdır. Emeğin değeri, asgari ücret artırılmalı, üretim teşvik edilmeli, güvenceli çalışma koşullarının yasaları oluşturulmalı, kaçak, sömürülen işgücü durdurulmalıdır. İşsizler dahi sosyal güvence altına alınmalıdır.

10.T.C. ile imzalanan protokoller çerçevesinde Kıbrıslı Türkler’in ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarına uymayan ve tamamen siyasi amaç güden dayatma ekonomik paketler ve uygulamalar derhal durdurulmalı, yapılan uygulamalar ve yasal düzenlemeler ortadan kaldırılmalıdır. Çevre ve ekoloji halkın yönetimine verilmeli (referandumsuz adım atılmamalı) ve güvence altına alınmalıdır. Sağlık, eğitim, tamamen parasız olmalıdır.

11.Neo liberalizmin ideolojik politikası olan Özelleştirmenin her türlüsü yasaklanmalıdır. Gizli özelleştirmeler ortadan kaldırılmalı, Kıbrıslı Türklere ait ve özelleştirilen tüm kurumlar tekrar kamulaştırılmalıdır.(Kurumların, suyun, hizmetlerin v.s) Kurumların gelecekleri ile ilgili karar verme yetkisi sadece Kıbrıslı Türklere aittir.

12.Ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve kültürel dokuyu bozan, Kıbrıslı Türkler’in siyasal iradesini ortadan kaldıran vatandaşlık dağıtma ve benzeri uygulamalar derhal durdurulmalı, uluslar arası gözlemciler gözetiminde nüfus sayımı yapılarak ülkedeki kaçak nüfusun geri dönüşü sağlanmalı, kimlikle giriş uygulaması kaldırılmalı, ülkeye girişler kontrol altına alınmalıdır. 

13.Gayri insani koşullarda çalıştırılan özel sektör çalışanlarının çalışma koşulları iyileştirilmeli, asgari ücret artırılmalı, kamu ve özel sektörün her alanında sendikalı, toplu sözleşmeli hayatın önü açılmalıdır. ILO kurallarının, demokratik iş yasalarının ülkemizde hem kamuda, hem de özel sektörde uygulanması sağlanmalıdır. 

 

            Sendikal Platform yeni oluşacak hükümetin uygulamalarının olmazsa olmaz ilkeleri doğrultusunda ısrarla takipçisi olacak ve seçimlerden sonra da duruşunu sürdürecektir. Seçimler Kıbrıs Türk toplumunun iradesine ipotek koyan vitrin demokrasisi anlayışından çıkarılmalı, Kıbrıs Türk toplumunu adamızda kendi kendisinin efendisi yapabileceği bir araç olmalıdır. 

 

SENDİKAL PLATFORM