Sendika Tüzüğü

KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI TÜZÜĞÜ

MADDE 1

ÜNVAN

Sendikanın adı “KIBRIS TÜRK ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLER SENDİKASI” (K.T.O.E.Ö.S.)’dır. Sendikanın adı tüzükte “SENDİKA” diye alınacaktır.

MADDE 2

YAZIHANE

Sendikanın kayıtlı yazıhanesi Lefkoşa’da Abdullah Parla Sokağında kendi binalarıdır. Sendika işleri için toplantılar orada yapılacak ve ihbarnameler bu adrese gönderilecektir. Sendikanın şubeleri yoktur.

MADDE 3

SENDİKANIN TEMSİL ETTİĞİ HİZMET

Kıbrıs’taki eğitim kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm öğretmenleri / eğitmenleri, çalışanları ve bu kurum ve kuruluşlardan emekli olanları kapsar.

 

MADDE 4

AMAÇLAR

Sendikanın başlıca amacı:

 1. a) Sendika üyelerinin bağlı bulundukları işveren durumundaki makam ile ve Sendikaya üye olan öğretmenler arasında ahenk kurmak, münasebetleri düzenlemek.
 2. b) Kültürel ve sosyal durumları bakımından Sendikanın temsil ettiği hizmete ihtisap edecek olan öğrenci ve mezunların problemleri ile yakından ilgilenmek, yardımda bulunmak.
 3. c) Üyelerin çalışma şartlarını ve maaş durumlarını geliştirmek ve üyelere maddi ve manevi yönden daha iyi hayat olanakları hazırlayıp umumiyetle üyelerin haklarını korumak.
 4. d) Üyelerin milli, sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yönden gelişmesini sağlamak. Bu maksatla sendika, geziler, tiyatro, konser, partiler ve spor müsabakaları düzenleyebilir.
 5. e) Hasta ve muhtaç durumda olan üyelere imkânları oranında yardım etmek.
 6. f) Bir kültür dergisi yayınlamak veya başka basın faaliyetlerinde bulunmak.
 7. g) Üyelere mevcut fonlardan menfaat sağlamak.
 8. h) Kültürel ve sosyal durumları bakımından Orta Eğitim Mesleğine intisap edecek olan Yüksek Okul ve Üniversite öğrencileri ve mezunlarının problemleri ile yakından ilgilenip, yardımlarda bulunmak.
 9. i) Sendikanın amaçlarının gelişmesi için para toplamak, biriktirmek ve idare etmek.
 10. j) Benzer gayelerle kurulmuş herhangi bir sendika, federasyon veya konfederasyona üye olmak, yardım etmek ve katkıda bulunmak, bu gibi teşekküllerle işbirliği yapmak.
 11. k) Üyelerin menfaatleri gereğince kanunlar yapılmasını teşvik etmek.
 12. l) Öğretmenlerle/ eğitmenlerle ve çalışanlarla ilgili siyasi hedefler terviç etmek:

Sol şartla ki sendikalar kanunu hükümleri gereğince siyasi bir fon kurulmadıkça sendika paraları bu maksat için kullanılmayacaktır.

m )  Ülke eğitiminin planlanmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak.

 

 1. n) Çevrenin ve ekolojinin korunmasına azami dikkat etmek, önem vermek ve bu konuda birlikte veya kendi başına çalışmalar yapma

 

 1. o) Uluslar arası insan hakları sözleşmelerine ülkemizde ulaşılmasına, uygulanmasına  özen   ve   önem göstermek, mücadele etme

 

 

ö)  Üyelerin ve tüm çalışanların toplu sözleşmeli sendikal yaşama geçmesi, üye  ve  çalışanların her  alanda etkinliğinin artması, toplumsal rollerinin ve yaşam kalitelerinin gelişmesi için çaba sarf  etmek.

 

 

 1. p) Çalışanların karar organlarının,  kamuoyunun,  toplumsal  yaşamın  gelişmesi  için  katılımcı, eksiksiz bir demokrasi,  demokratik  hukuk  düzeni,  barışın  tüm  kurum  ve  kurallarıyla  hayata  geçmesi,  insanca bir yaşamın kurulması için tüm gücüyle mücadele etmek ve bu konuda diğer  sivil toplum örgütleriyle iş, güç, eylem birliği  yapmak.

 

 1. r) Toplumsal eşitliğin kurulmasına,  her türlü ayrımcılığın önlenmesine, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına öncülük ve mücadele etmek.

 

 1. s) Üyelerinin her türlü haklarını, çağın değişim ve gelişimlerine bağlı olarak hayata geçirmek,  sürekli yenilenmek için çaba sarf etme

 

 

ş)  Demokratik, katılımcı,  çok kültürlü, çağdaş değerleri benimseyen, laik, bilimsel,  fırsat eşitliğini somut gerçekleştiren,  nitelikli kamusal bir eğitim sisteminin tüm insanların hakkı olduğunu teslim etmek, gerçekleşmesi yönünde mücadele etmek.

 

MADDE 5

ÜYELİK

 1. a) Üçüncü maddede belirtilen vasıflara haiz ve 18 yaşını doldurmuş herhangi bir öğretmen Sendikaya üye olmak için müracaat edebilir.
 2. b) Sendikaya üye olmak isteyen her öğretmen / eğitmen ve çalışan Yönetim Kuruluna bir dilekçe gönderecektir. Bu dilekçe üye olmak isteyen öğretmenin / eğitmen ve çalışanın uygun olduğunu tasdik edecek olan iki Sendika üyesi tarafından desteklenmelidir. Yönetim Kurulu böyle bir dilekçeyi tasvip edecektir. Ancak daha evvel Sendikadan tard edilen herhangi bir öğretmen / eğitmen ve çalışan Genel Kurul toplantısının tasvibi alınmadan Sendikaya üye olarak alınmayacaktır.
 3. c) Sendikaya üye olanlar bu tüzüğün hükümlerine uymayı kabul ederler.
 4. d) Üye; Mükellefiyetlerini yerine getirmeye devam ettiği sürece üyelik hakkını kaybetmez. Ancak üst kademe yöneticisi olarak veya siyasal kamu görevlisi olarak atanan veya seçilen bir üye, bu görevine devam ettiği sürece, seçme hakkını kullanabilir ancak seçilme hakkını kullanamaz.

 

MADDE 6

SENDİKA’NIN GELİRLERİ

 1. Olağan Gelirler:

 

 • Sendikaya üyeliği kabul edildiğinde üyenin vereceği ve brüt maaşının % 0.4’ü (binde dördü) tutarındaki giriş bedeli.
 • Üyenin her ay ödeyeceği ve brüt maaşının % 0.4’ü (binde dördü) tutarındaki üyelik aidatı.
 • Sendikaya üyeliği kabul edildiğinde üyenin vereceği ve brüt maaşının % 0.2 (binde iki) ve her ay ödeyeceği ve brüt maaşının % 0.2 (binde iki) tutarındaki tesisleşme fonu aidatı. Tesisleşme fonu aidatı sadece sendikanın tesislerinin idame edilmesi, tamir edilmesi, tadil edilmesi ve inşa edilmesi amacıyla kullanılır.
 • Üyenin her ay ödeyeceği ve bir aylık aidat tutarı kadar olan miktar da grev fonu amaçlı toplanır. Grev fonu için toplanan gelirler sadece grev amaçlı kullanılabilir. Sendikanın koyacağı herhangi bir grev gündeme gelmediği sürece grev fonundaki birikimler kesinlikle kullanılamaz. Ancak maaş almayan bir üye bu hususu Sendika’nın Mali Sekreterine bildirdiği takdirde maaş almadığı sürece aidat ve grev fonu ödentisi ödemeye zorunlu olmayacaktır. Emekliye ayrılan üyeler de grev fonu amaçlı toplanan bir aylık aidat tutarı kadar olan (brüt maaşının   %0.4’ü  -binde dördü-)  miktarı ödemeye zorunlu olmayacaktı
 • a) Sendikanın tüzüğünün satışından elde edilen gelirler.

b)Hibeler, vasiyetler, yardımlar ve kanuni vasıtalarla Sendikanın eline geçen sair varidat.

 

 

 

MADDE 7

PARALARIN KULLANILIŞI VE MUHAFAZASI

Sendikanın bütün paraları ve diğer emvali Sendika namına kayıt olunup, Sendika üyelerinin menfaati için kullanılacaktır. Fazla paralarla Hükümet tahvilatı satın alınabilir veya Kıbrıs’ta bankalar kontrolörü tarafından ruhsatlandırılmış bir bankaya veya Kıbrıs’ta bir kooperatif kredi şirketine veya Kooperatif İktisat Bankasına yatırılabilir. Bütün paralar ve emval Yönetim Kurulunun kontrol ve sorumluluğu altında olacaktır.

MADDE 8

SENDİKA’NIN GİDERLERİ

Sendikanın paraları yalnız aşağıdaki maksatlar için kullanılacaktır.

 1. a) Teftiş dahil olmak üzere, Sendikanın idari masrafları,
 2. b) Herhangi bir üyenin işveren makamla olan münasebetlerinden doğan haklarını veya sendikanın sendika olarak herhangi bir hakkını korumayı temin etmek maksadıyla deruhte edilen dava veya müdafaada Sendikanın veya herhangi bir üyesinin taraf olduğu kanuni işlemin iddia veya müdafaası.
 3. c) Sendikanın veya herhangi bir üyesinin hesabına herhangi bir ihtilafın idaresi.
 4. d) Herhangi bir hizmet ihtilafından doğacak zarar için üyelerin tazmini.
 5. e) Ölüm, ihtiyarlık veya kazalar için üyelere veya onlara tabi olanlara tahsisat.
 6. f) Sendika maksatları için herhangi bir bina veya arazinin icarı, inşaatı veya satın alınması.
 7. g) Sendika memurlarının tahsisat ve masraflarının ödenmesi.
 8. h) Sendikalar mukayyidi tarafından tasvip edilen herhangi bir hayır veya kültür kurumuna yardım.
 9. i) Sendikanın, Sendika olarak herhangi bir hakkını veya herhangi bir üyesinin bir üyesinin işverenlerle olan münasebetlerinden doğacak herhangi bir hakkını veya herhangi bir üyenin veya ona tabi olan kimselerin bir hukuk davasından doğacak haklarını korumayı temin etmek maksadıyla kanuni tavsiye.
 10. j) Kendi kontrolleri haricinde olan ahval dolayısıyla felakete uğrayan üyelere tahsisat.
 11. k) Herhangi bir tiyatro, konser, kabul resmi, spor toplantısı ve gezi tertibi.
 12. l) Kitap, gazete vs. mecmualar satın alınması ve üyeler için bir okuma odası idamesi.
 13. m) Sendikalar Kanunu tahdinde, Sendikanın gayelerinin inkişafı veya üyelerin menfaattarının yükseltilmesi için herhangi bir kitap, gazete vs. mecmua, bülten ve risalelerin yazılması, basılması, neşredilmesi ve dağıtılması.
 14. n) İstikrazlar üzerinden faiz ve kanunen tarh edilen vergiler.
 15. o) Üyelere veya onlara tabi olanlara sosyal sigorta, tıbbi yardım ve ilaç tedariki ve bunlara ait masraflar.

Ö) Üyelerin mukayyit tarafından tasvip edilmiş eğitim ve kültür sahasında talimi.

MADDE 9

MENFAATLER

Sendika, aşağıda belirtilen ve bu tüzük ile sendikalar kanununa uyan menfaatleri üyelerine sağlar:

 1. a) Mesleki Menfaatler: Yani anlaşmazlık parası iş şartları hakkında kanuni nasihat veya yardım sağlar. Üyelerin hukuki hakları konusunda üyeleri aydınlatır. Üst makamlarla çıkacak ihtilaflarda üyeye hukuki danışmanlık ve yardım yapar. Öğretmenlik formasyonu kazanmış işsiz öğretmenlerin istihdamına yardımcı olur. Üyenin aldığı maaşla yaptığı iş arasında tutarsızlık varsa Sendikanın Yönetim Kurulu durumu tezekkür ederek üyenin yanında yer alır ve hakkını savunur. İşverenle herhangi mahkemelik bir davada, Sendika üye farkı gözetmeden üyenin yazılı müracaatı üzerine tayin edeceği bir avukatla üyenin savunulmasını sağlar.
 2. b) Esirgeme Menfaatleri: Yani hastalık, kaza, ihtiyarlık, zaruret, işsizlik, giyecek, doktor ücretleri, ilaçlar ve benzeri acil durumlarda Sendika, üyenin yazılı müracaatı üzerine duruma göre yardım yapar. Üyenin ölümü halinde ailesinin yazılı müracaatı üzerine ihtiyaçları tesbit edildikten sonra üç ay sürece üyenin ailesine uygum görülecek bir miktar yardım yapılacaktır.

MADDE 10

ÜYELERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Her üye aşağıdaki maddelere, tüzüğün diğer maddelerinde olduğu gibi uymak zorundadır:

 1. a) Her üye, duhuliyesini ve aidatını ödemeğe, iyi tavrı harekette bulunmağa, Sendika nizamlarına riayet ve hürmet etmeğe, Yönetim Kurulunun ve Genel Kurul Toplantılarının kararlarına itaat etmeğe Sendikanın ilerlemesi hususunda elinden geldiği kadar yardım etmeğe mecbur olacaktır.
 2. b) Eğer bir üye, işsiz olmadığı halde 3 ayın hitamında aidatını ödemekten geri kalacak olursa 15 gün zarfında borcunu kapatması için tahsildar tarafından kendisine yazılı bir ihbarname gönderilecek ve eğer üye bu ihbara riayet etmezse Yönetim Kurulu kendisini Sendikadan tard edip, daha evvel vermiş olduğu bütün paraları ve aidatlarını Sendika menfaati için alıkoyabilecektir.
 3. c) Bütün üyeler Sendikanın borç ve taahhütlerinden müştereken ve münferiden sorumludurlar.
 4. d) Sendikanın tüzüğüne veyahut Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurul’un kararlarına uymayan veya Sendikanın menfaatlerine muhalif davranan veya Sendika malına zarar verecek şekilde kasti bir harekette bulunan herhangi bir üye, Disiplin Kurulu’nun duruma göre, vereceği aşağıdaki disiplin cezalarına tabi tutulacaklardır:

1- Uyarma

2- Grev fonuna aktarılmak üzere 2 aylık aidat tutarını aşmayan para cezası.

3- 6 ayı geçmeyen sendikadan geçici uzaklaştırma.

4- Genel Kurulun onayı ile sendika üyeliğinden sürekli uzaklaştırma.

Şöyle Ki:

Geçici uzaklaştırılan herhangi bir üye, uzaklaştırıldığı süre içerisinde sendika’ya karşı olan sorumluluklardan muaf tutulmayacaktır.

 1. e) Herhangi bir üye Yönetim Kurulu’nun Sendika işleri hususundaki idaresi ve başçılığı aleyhinde Yönetim Kuruluna yazılı bir şikâyet gönderebilir. Aidat ödemiş olan en aşağı üyelerin 1/5’i tarafından imzalı ve Kurul aleyhinde şikâyetin nevini ve sebeplerini belirten bir dilekçe Kurula gönderildiğinde, Kurul dilekçenin alındığı tarihten bir ay zarfında olağan üstü bir Genel Kurul toplantısı çağıracaktır. Genel Kurul, şikâyeti tahkik ve tetkik ettikten sonra Yönetim Kurulu’nu suçsuz bulabilir. Veya suçlu bularak azarlar ve azledebilir.

Yönetim Kurulu, azlolunduğu takdirde, kurul üyeleri mevkilerinden çekilecekler ve tüzük gereğince yeni bir Yönetim Kurulu seçilecektir.

 1. f) Yönetim Kurulunun herhangi bir kararı ile haksızlığa uğradığını hisseden Sendikanın herhangi bir üyesi, Genel Kurula istinaf edebilir. Bu gibi ahvalde Genel Kurulun kararı nihai ve kat’i olacaktır. İstinaf eden üyenin istidası, istidanın imza edilmiş olduğu tarihte rey vermeye hakkı olan on üye tarafından imzalı bir şekilde desteklenmediği takdirde, Sekreter böyle bir konuyu Genel Kurul Toplantısına götürmeyecektir.
 2. g) Sendika’nın her üyesi veya Sendika’ya para yatıran herhangi bir kimse Sekreter’e yapacağı bir dilekçe üzerine Sendikalar Mukayyidine gönderilen yıllık Genel Raporun bir örneğini parasız olarak alabilir.
 3. h) İstifa etmek isteyen herhangi bir üye, istifasını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na verecektir, fakat bir üye istifa ettiği yılın Aralık ayının 31. Gününe kadar olan aidatlarını ödemek mecburiyetinden muaf tutulmayacaktır.
 4. I) İstifa eden her üye eğer Sendikaya olan bütün borçlarını kapatmış ise Yönetim Kurulunun onayı Sendikaya tekrar üye olarak alınabilir. Ancak, seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için olağan ve/veya olağan üstü herhangi bir kurula 3 (üç) aydan fazla bir süre kala üye olmamalıdır.
 5. j) Sendikadan istifa eden veya tard edilen her üye, Sendika paralarından veya mallarından olan bütün haklarını kaybedecektir.
 6. k) Olağan Üstü Genel Kurula makul mazeretsiz gelmeyen üyeler, Yönetim Kurulunca Haysiyet Divanı’na sevk edilirler. Haysiyet Divanı, bu gibilerin mazeretlerini inceler ve gereğini yapar.

İkinci defa olağan üstü Genel Kurul’a gelmeyen üye veya üyeler Yönetim Kurulunca Sendikadan ihraç için Haysiyet Divanına sevk edilirler.

 

MADDE 11

SENDİKANIN İDARİ ORGANLARI

Sendika aşağıdaki organlar tarafından idare edilir:

 1. a) Genel Kurul,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Yürütme Kurulu,
 4. d) Temsilciler Kurulu,
 5. e) Disiplin Kurulu,
 6. f) Denetleme Kurulu,

 

MADDE 12

GENEL KURUL TOPLANTISI VE GENEL KURULUN GÖREVLERİ

 1. a) Sendikanın Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olacaktır:

1) Olağan Genel Kurul toplantısı:

 1. i) Genel Kurul her yıl Mart veya Nisan aylarında olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek olan günde yapılacaktır. Bu toplantıda teftiş edilmiş hesaplarla beraber muvazene cetvelini ve Sendika’nın mali durumu hakkındaki bir raporu üyelere sunacak ve müfettiş seçimi yapacaktır. Ayrıca, bu toplantıda da madde 11’deki kurulların seçimleri dışında prosedür gereğince gündeme alınan diğer konular da görüşülür.
 2. ii) Her üç (3) yılda bir yapılan olağan genel kurul toplantısında yukarıdaki i) bendinde belirtilenlere ilaveten yönetim kurulu kendi faaliyetleri hakkında (3) üç yıllık raporunu sunacaktır. Bu genel kurulda 3 yıl süreyle görev yapacak olan Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

 

(2) Olağanüstü umumi toplantılar, Yönetim Kurulu lüzumlu gördüğü zamanlarda veya en azdan 1/5 üye tarafından imzalanan ve gündemin ne olduğunu, ayrıca bu gibi toplantının çağrılmasındaki sebepleri gösteren yazılı bir dilekçe Yönetim Kurulu’na gönderildiği zaman yapılacaktır, şöyle ki, dilekçenin imza edilmiş olduğu tarihe kadar müstedilerin Sendikaya olan mali borçlarını kapatmış olmaları lazımdır.

(3) Genel Kurul toplantısının yapılacağı en az 15 gün öncesinden Sendikanın ve şayet varsa şubesinin ilan tahtasına asılacak olan ve toplantının yerini, tarihini, saatini ve gündemini gösterecek olan bir ilanla, Yönetim Kurulu tarafından üyelere bildirilecektir.

(4) Nisap hasıl olmadıkça bir Genel Kurul toplantısında hiç bir karar alınmayacaktır. Oy vermeye hakkı olan sendika üyelerinin yarısından bir fazlası hazır bulunduğu takdirde nisap hasıl olmuş olacaktır.

(5) Tayin olunan saatten itibaren yarım saat zarfında nisap hasıl olmazsa, Genel Kurul toplantısı ertesi haftanın aynı gününde aynı saatte ve aynı mahalde toplanmak üzere ertelenecek ve o zaman hazır bulunan üyelere kaç kişi olursa olsun, nisap teşkil etmiş olacaktır.

(6) Genel Kurul toplantısında hazır olan üyelerle nisabın hasıl olmadığından emin olmak maksadıyla gündemin müzakeresine başlamadan önce, hazır olan üyelerin kaç kişi olduğunun anlaşılması için oy kullanmaya hakkı olan üyelerin listesi okunacak ve karar defterine geçirilecektir.

(7) Genel Kurul’u Yönetim Kurulu Başkanı açar. Peşi sıra açık oyla bir geçici Başkan ve iki sekreter seçilir. Geçici Başkan ve Sekreterler Sendika’nın idari organlarının dışındaki üyelerden olmalıdır.

(8) Genel Kurul toplantısının yapıldığı tarihte sendikaya olan borçlarını kapatmamış veya uzaklaştırma cezası almış ve o gün itibarı ile cezası bitmemiş bir üyenin seçme veya seçilmeye hakkı olmayacaktır.

(9) Seçimler dışındaki oylamalarda oylar eşit geldiği takdirde Genel Kurul Başkanının bir fazla oy hakkı olacaktır.

 1. b) Genel Kurulun Görevleri:

(1) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık raporu incelemek ve onaylamak.

(2) Yıllık hesap cetvellerini ve müfettişlerin raporunu okumak ve Yönetim Kurulunu denetlemek.

(3) Lüzum görüldüğünde tüzükte değişiklik yapmak.

(4) Sendikanın dağılmasına karar vermek.

(5) Yeni seçilecek Yönetim Kuruluna genel bir yol göstermek.

(6) Sendikayla ilgili meseleler hakkında karar vermek.

(7) Yönetim Kurulu’na 21 asil ve 7 yedek üye, Disiplin Kuruluna 5 asil ve 3 yedek üye, Denetleme Kuruluna 3 asil ve 2 yedek üye seçmek. Genel Kurul seçimlerinde asil üyelerden sonra en çok oy alan üyeler yedek üye sayılırlar.

(8) Eğitim ve Öğretimle ilgili memleket içi ve dışı toplantılara katılacak Sendikanın menfaatlerini koruyacak ve her türlü işler takip edecek temsilcileri seçmek üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek.

(9) Gündemdeki diğer meseleleri görüşüp bir karara bağlamak.

MADDE 13

YÖNETİM KURULU YETKİ VE GÖREVLERİ

 1. a) Yönetim Kurulu; Genel Kurulca ve gizli oyla seçilen 21 yaşını doldurmuş, başka bir sendikanın idari organlarından birinde görev sahibi olmayan 21 asil ve 7 yedek üyeden meydana gelir.
 2. b) Yönetim Kurulu seçildikten sonra, 10 gün içerisinde toplanır ve hazır bulunan en yaşlı üyesinin başkanlığında, en genç iki üyesinin de sekreterliğinde üst üste 2 dönem (6 yıl), başkanlık yapıp ve başkanlığın sona ermesinden sonra 3 yıl geçmeyen bir üyeyi seçmemek üzere (başkanın olağan üstü genel kurul sonucunda ve/veya istifa etmesi ve/veya herhangi bir şekilde görevi bırakması halinde de görevden ayrılan kişi bu madde amaçları bakımından 2 dönemlik süre başkanlık yapmış sayılır).

Başkan

Genel Sekreter

Mali Sekreter

Örgütlenme Sekreteri

Eğitim Sekreteri; olmak üzere 5 Yürütme Kurulu üyesini gizli oy açık sayımla teker teker seçer.

 1. c) Bu kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarını Yürütme Kurulu Başkanı Yönetir.
 2. d) Yönetim Kurulu’nun Görevleri:
 3. Sendika politikasına yön verir, yapılan çalışmaları denetler, tüzük ve Genel Kurul kararları çerçevesinde yeni kararlar alır ve Yürütme Kuruluna uygulanması için önerir.
 4. Her yıl, Temsilciler Kurulu’nun da görüşleri alınarak, en geç Mayıs veya Haziran aylarının içerisinde toplanır ve yıllık çalışma programı hazırlar. Bu programın uygulanması için Yürütme Kuruluna sunar.
 5. Ülkemizdeki sendikal bilinci geliştirmek amacıyla her türlü eğitim faaliyetini ve diğer örgütlerle olan temas ve ilişkileri Yürütme Kurulu ile birlikte planlar.
 6. Sendika namına ve hesabına hareket edecek olan Yürütme Kurulu’nun faaliyetlerini kontrol edecek ve genellikle başlıca ödevi olarak sendika gayelerini sağlamak için mücadele ve gayret edecektir.
 7. Genellikle sendika idaresine nezaret edecek, hesapları kontrol edecek ve zaman zaman Mali Sekreterin ve diğer Birlik Memurları’nın elindeki paraları yoklayacaktır.
 8. İşbu tüzüğün hükümlerine riayet edilmesine dikkat edecek ve tüzükte olmayan meseleler hakkında karar verecektir. Fakat hiçbir zaman, Sendika’nın kayıtlı tüzüğünü değiştirmeyecektir. Bu gibi bir karar sendika lokalinin ilan tahtalarına asılarak üyelere bildirilecektir. Sonraki bir Genel Kurul toplantısında tasvip, iptal veya tadil edilinceye kadar bütün üyeler bu karara bağlı olacaktır.
 9. Sendika işlerinin hakkıyla yapılması ve gayelerinin sağlanması için kanunen uygun bir şekilde yönetmelikler hazırlayacak, bunlar bir Genel Kurul toplantısında tasvibe arz edilecektir.
 10. Ayda bir defa olmak üzere olağan toplantılar ve önemli bir mesele zuhurunda başkanın daveti üzerine veya üyelerinin ¼ ünün talebi üzerine gündem belirtip yazılı çağrı yapılarak olağanüstü toplantılar yapar. Kurulun kararları Genel Sekreter tarafından karar defterine geçirilecek ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imza edilecektir. Muhalif oy veren üyelerin isimleri ve muhalif şerhleri de bu deftere geçirilecektir. Kararın geçirildiği toplantıda nisap hasıl olmadıkça kurulun hiçbir kararı muteber olmayacaktır. Nisabu teşkil etmek için en az yarıdan bir fazla üyenin hazır bulunması gereklidir.
 11. Yönetim Kurulu, kararları çoğunlukla verir. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın isteği uygulanır.
 12. Yönetim Kurulu, mesleki ve eğitim alanında sendikayı ilgilendiren her türlü sahada üyelerin sosyal, ekonomik ve diğer hususlarda, incelemeler yapmak ve Yönetim Kurulu’na rapor sunmak üzere Temsilciler Kurulunda oluşturulan komitelerin başkanlığını yapar.
 13. Yürütme Kurulundan bir veya birden fazla üyenin istifası veya gaybubeti halinde yerlerine yenilerini seçer.
 14. İstifa eden veya müsaade almaksızın veya makul bir sebep göstermeksizin biri olağan toplantı olmak üzere üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin mevkinin açık olduğunu ilan edecek ve son seçimde kazananlardan sonra en yüksek oyu almış olan yedek üyeleri sırası ile onun yerine tayin edecektir, bununla beraber, şayet yedek üyeler bu mevkii kabul etmeyecek olurlarsa veyahut bulunmazsa, sendikanın diğer üyelerinden biri tayin edilebilir. Fakat tayin usulü ile doldurulan münhallerin sayısı toplam asli üye sayısının yarısını aşarsa Yönetim Kurulu toptan istifa edecektir. Şöyle ki, istifa etmezden önce yeni bir Yönetim Kurulu seçilmesi için olağan üstü bir toplantı çağıracaktır.

 

 

 

MADDE 14

YÜRÜTME KURULU İLE ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. a) Yürütme Kurulu;

1 Başkan

1 Genel Sekreter

1 Mali Sekreter

1 Örgütlenme Sekreteri

1 Eğitim Sekreteri olmak üzere 5 üyeden oluşur.

b)Yürütme Kurulu üyelerinin her biri Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oy açık sayım ile oylamaya katılan üye sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile seçilir. İlk turda 2/3 çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci tur yapılır. İlk turda en çok oyu alan iki adaydan en fazla oyu alan aday ikinci turda seçilir.

 1. c) Görevden Alma: Yürütme Kurulunun herhangi bir üyesinin görevine Yönetim Kurulu son verebilir. Yürütme Kurulunun herhangi bir veya birden fazla üyesinin görevden alma istemi Yürütme Kurulu kararı ile gerçekleşmişse, görevden alma Yönetim Kurulunun çoğunluğu ile gerçekleşebilir. Yürütme Kurulunun istemi olmaması halinde görevden alma Yönetim Kurulunun üye tam sayısının 2/3’sinin onayı ile gerçekleşebilir. İstifa eden veya izinsiz veya makul bir sebep göstermeksizin biri olağan bir toplantı olmak üzere üst üste 3 toplantı hazır bulunmayan veya toplantılara katılmamayı alışkanlık haline getiren veya Yürütme Kurulu ile uyum içinde bulunmayan bir üye için Yürütme Kurulu o üyenin görevden alınma isteminde bulunur.
 2. d) Sendika namına ve hesabına hareket ederek umumiyetle sendika işlerini kontrol ve idare edecek ve başlıca ödevi olarak sendika gayelerini sağlamak için mücadele ve gayret edecektir.
 3. e) Yürütme Kurulu Başkanı’nın görevleri:

1) Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

2) Sendikanın her çeşit yazı işlerinin düzenli olarak yürütülmesini kontrol eder. Sendika adına yazılacak her türlü yazı, genel rapor, davetiye v.s. yazıları imzalar.

3) Yürütme ve Yönetim Kurullarını toplantıya çağırır ve toplantı gündemini bir hafta önce, yazılı olarak üyelere bildirir. Sendika adına her çeşit yazıyı ilgililere gönderir, cevaplanması gerekenleri cevaplandırır.

4) Banka v.s. kurumlarla yapılacak çeşitli para alma, verme işlemlerini Mali Sekreterle birlikte yürütür ve gerekli belgeleri imzalar.

5) Genel Kurul toplantısından önce yapılacak toplantıyı gündemi ile gazetelerde ilan eder.

 1. f) Genel Sekreterin görevleri:

1) Sendikanın bütün işlem ve kayıtlarının tam bir düzen ve disiplin içerisinde yürümesine dikkat eder ve bunlardan sorumludur.

2) Genel Kurul toplantılarının ve Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulu toplantılarının müzakerelerini karar defterine geçirecektir. Özellikle memur tayin etme, para ödeme ve toplama, envalin idaresi, yönetmelik yapma, açık mevkiler için adaylar koyma ve herhangi bir memur seçimi meselelerinde alınan bütün kararları da karar defterine geçirecektir.

3) Sendikanın her türlü yazı işlerini düzenli bir şekilde yürütür. Başkanın göstereceği yazı işlerini ilgili sekreterle birlikte yapar. Sendikaya ait bütün defter ve dosyaların düzenli tutulmasını kontrol eder.

4) Başkanın göstereceği yazı işlerini ilgili sekreterle birlikte yapar. Sendikaya ait bütün defter ve dosyaların düzenli tutulmasını kontrol eder.

5) Her yıl, ilgili sekreterle birlikte, 15 Şubat tarihinden önce Sendika’nın gelir, sermaye, harcama ve sair giderin hakkında geçen Aralık ayının 31. gününde mevcut bütün sendika malları ile alacaklarını ve vereceklerini ve önceki yıl içerisindeki harcama hakkındaki makbuzatı tamamıyla göstermek üzere bir genel raporu sendikalar mukayyidine gönderecektir.; bu raporda Sendikanın muhtelif gayeleri hakkındaki masrafları, sendikalar mukayyidinin arzu edeceği şekilde ve arzu ettiği müredatı havi olmak üzere ayrıca gösterilecek ve ayni zamanda, sendika tüzüğünde yapılmış olan değişikliği ve yeni tüzüğün bir örneğini, önceki yıl içinde memurlar arasında, yapılmış olan değişiklikler hakkında bir beyannameyi sendikalar kanunu gereğince sendikalar mukayyidine gönderecektir.

6) Sendikanın mefruşat ve sair eşyasının kıymet ve nevini mufassal şekilde gösterecek olan demirbaş eşya defterini muhafaza edecek ve eşyaların emniyetli bir şekilde muhafazası için nezaret edecektir.

7) Başkanın gaybubetinde sendikayı temsil eder.

8) Genellikle sendikalar kanunu ahkâmına göre hareket edecek ve sendika tarafından kanuna riayet edilmesine dikkat edecektir.

 

 1. g) Mali Sekreterin görevleri:

1) Kendi idare ve kontrolü altında bulunan bütün sendika para ve eşyalarından sorumludur.

2) İçerisinde düzenli bir şekilde bütün gelir, gider ve diğer hesapların geçirildiği hesap defterini muhafaza edecektir.

3) Sayfaları numaralı ve kopyalı makbuz defterlerini muhafaza edecek ve bunların Sendika tarafından ve Sendika namına yapılan bütün tahsilat ve diğer gelirler için kullanacaktır. Bu makbuzların kopyaları defterde kalacaktır.

4) Yürütme Kurulu tarafından onaylanan ödemeleri yapacak ve Sendika tarafından veya Sendika namına yapılan bütün ödemeler konusunda kullanılmak amacı ile sayfaları numaralı ve kopyalı ödeme makbuz defterlerini muhafaza edecek ve bu makbuzları kopyaları defterde kalacaktır.

5) Tahsilat ve ödemelerde kullanılan makbuz defterlerini gösteren bir kayıt defteri muhafaza edecektir.

6) Her türlü meblağı Yönetim Kurulu tarafından tasvip edilen bir bankaya yatıracak, fakat kendi imzasıyla birlikte Başkan ve Genel Sekreterin imzası olmadan bankadan para çekemeyecektir.

7) Her üç ayda bir, her ne zaman talep edilirse, istifa ettiği takdirde, Olağan Genel Kurul toplantısının arzu ettiği herhangi bir zamanda, sendika mali durumunu gösteren bir rapor sunacaktır. Göreve geldiği tarihten veya vermiş olduğu son rapor tarihinden (hangisi daha sonra ise) olmak üzere, kendisi tarafından yapılan tahsilat ve ödemeler hakkında, aynı zamanda, arta kalan paralar ve kendisine emanet edilen sendika eşyaları için tam ve doğru rapor verecektir.

8) Her yıl, 15 Şubat tarihinden önce Sendikanın gelir, sermaye, harcama ve sair giderin hakkında, geçen Aralık ayının 31. gününde mevcut bütün Sendika malları ile alacaklarını ve vereceklerini ve önceki yıl içerisindeki harcama hakkındaki makbuzatı tamamıyla gösteren bir rapor hazırlar.

9) Hesapları teftiş olduktan sonra, eğer arzu edecek olursa, sendikaya borçlu olduğu herhangi mütebakiyi veya idare ve kontrolünde bulundurduğu senetleri, defterleri, evrakları ve diğer eşyaları Sendika Yürütme Kuruluna teslim edecektir.

10) Sendikanın ayrı sandık ve fonları varsa, bu sandık ve fonlar için ayrı ayrı birer hesap defteri tutacak ve muhafaza edecektir.

11) Kendi makamını ilgilendiren Sendikalar Yasasının maddelerine uyacak ve ona göre hareket edecektir.

12) Her yıl, ilgili Bakanlıkla yapılan mali protokol görüşmelerine hazırlık yapar ve bu toplantılara katılır. Ortaya çıkan değişiklikler hakkında bir rapor hazırlar.

 1. h) Örgütlenme Sekreterinin görevleri:

1)Üyelerin sıra numarası, isim, adres ve yaşını, sendikaya kabul olunduğu ve ayrıldığı tarihlerde ödediği giriş bedeli ve aidatı gösteren bir üye kayıt defteri tutar.

2) Genel Kuruldan 15 gün önce üye listeleri okullarda ve sendika lokalinde asılmasını sağlar

3) Genel Kurul Toplantısının tam bir düzen içerisinde yürümesiyle ve üyelerin evraklarını Genel Kurul’dan 15 gün önce hazırlamakla yükümlüdür.

4) Sendikanın düzenleyeceği herhangi bir miting, yürüyüş, grev ve buna benzer faaliyetler için üyelerin ulaşımını, katılımını ve birlikteliğini sağlar ve bunlardan sorumlu olur.

5) Sendikanın yayın organlarının çıkarılmasını sağlar.

6) Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

7) Üyelerin dayanışmasını pekiştirecek faaliyetlerin düzenlenmesinden sorumludur.

İ) Eğitim Sekreteri:

1) Sendika üyelerinin sendikal bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için her türlü faaliyetlerden sorumlu olup, dönem dönem toplantılar düzenleyerek üyelerin bilinçlendirilmesini sağlar.

2) Ulusal ve uluslararası öğretmen sendikaları ve birlikleri ile diyalog kurulmasına ve dünya eğitim sistemlerinden yararlanılmasına çalışılır.

3) Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ülke eğitiminin planlanmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapar.

4) Eğitim yayınları ile ilgili olarak bilgiler toplar, bunları değerlendirir ve kendi bünyemize uygun olarak sendikanın “Eğitim Politikasını” saptar ve savunur.

5) Sendikanın ve üyelerinin hukuksal problemleri ile ilgilenip takip eder ve yasal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

6) Öğretmenin özlük hakları ve ödevleri konusunda üyelere bilgi verir, bu hakların savunulması, geliştirilmesi için çalışma yapar ve ilgili Bakanlıkla yapılacak bu konularla ilgili toplantılara katılır.

7) Öğretmen kadroları, maaşları, genel ve özel nitelikleri, atanmaları, yer değiştirme ve yükselme işlemleri ile yakından ilgilenir.

 

MADDE 15

TEMSİLCİLER KURULU, YETKİ VE GÖREVLERİ

1) Temsilciler Kurulunun oluşumu:

Temsilciler Kurulu Seçilmiş ve Tabii üyelerden oluşur.

 1. Seçilmiş Üyeler:
 2. Her okul, okulda görevli sendika üyesi öğretmenler arasından yeni öğretim yılının başlamasını izleyen ilk 15 gün içerisinde, okulda görevli, temsilciliğe aday öğretmenler arasında gizli oyla Temsilciler Kuruluna temsilcilerini seçer.

Temsilciler Kuruluna seçilen temsilci öğretmen bi öğretim yılı için seçilir. Her okul, okulda görevli sendika üyesi öğretmenlerin yarısından bir fazlasının katılması ile Temsilciler Kuruluna Temsilcilerini seçer. Ancak nisap sağlanmaması halinde ikinci toplantıda nisap aranmaz.

Temsilci seçilmek için toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyunu almak yeterlidir. Ancak Temsilcinin Sendikanın kayıtlı üyesi olması ve bir önceki öğretim yılında herhangi bir nedenle Haysiyet Kurulunca cezalandırılmamış olması koşuldur.

 1. İstifa eden veya özürsüz üst üste iki Temsilciler Kurulu toplantısına katılmayan veya Sendika Başkanlığına o okulda görevli sendika üyesi öğretmenlerin yarıdan bir fazlasının imzalı başvurusu ile Temsilcinin Temsilcilik görevi düşer.

iii. Temsilci seçildikten sonra herhangi bir nedenle Temsilcilik görevi düşen Temsilcinin yerine 15 gün içinde yenisi seçilir. Ancak bu şekilde seçilen temsilcinin görevi, öğretim yılı başında seçimlerin yenilenmesi ile sona erer.

 1. Her okulda en az bir temsilcinin seçilmesi asıldır. Ancak öğretmen kadrosu 35 ‘i aşan okullarda iki temsilci seçilir.
 2. Köy Kadın Kursu öğretmenleri, Temsilciler Kurulunda aralarından seçecekleri iki üye tarafında temsil edilirler.
 3. Tabii Üyeler:

Yönetim Kurulu asli üyeleri görev sürelerince Temsilciler Kurulunun Tabii üyeleridirler.

Yönetim Kurulu Başkanı Temsilciler Kurulunun da başkanıdır.

 1. Temsilciler Kurulu, Temsilcilerin seçilmesini izleyen ilk Cumartesi günü toplanır. Temsilciler Kurulunun toplantıları olağan ya da olağanüstü olacaktır.
 2. Temsilciler Kurulunun olağan toplantıları: Temsilciler Kurulu her ayın ilk Cumartesi günü olağan olarak toplanır. Toplantı günü ulusal ya da dini bir bayram gününe rastlarsa Temsilciler Kurulu ayın ikinci Cumartesi günü toplanacaktır.

Temsilciler Kurulunun gündemi başkanlıkça daha önce belirlenebileceği gibi, toplantı günü de belirlenebilir.

 1. Temsilciler Kurulunun olağanüstü toplantıları: Temsilciler Kurulu, gündemi en geç 24 saat önceden yazılı olarak Başkanlığa bildirilmek suretiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Temsilciler Kurulunu olağanüstü toplantıya Başkan, Yönetim Kurulu veya üç yönetim kurulu üyesi veya Temsilciler Kurulu üyelerinin 1/5’inin istemiyle Başkanlıkça çağrılır.

iii. Temsilciler Kurulu toplantılarında Kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla nisap sağlanmış olur ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Nisap olmaması halinde toplantı yarım saat ertelenir. Ertelenmiş temsilciler Kurulu katılan kurul üyesi sayısı ile gündemindeki maddeleri görüşür.

 

 1. Temsilciler Kurulunun Yetki ve Görevleri:
 2. a) Temsilciler Kurulu ilk toplantısında yıllık çalışma programını düzenler. Çalışma programına ilişkin işlemleri, Temsilciler Kurulundan alacağı yetkiler çerçevesinde Yürütme Kurulu yürütür.
 3. b) Yönetim Kurulunun belirleyeceği konularda oluşturacağı komiteler için adaylar önerir ve Temsilciler Kurulu’nun üyelerinden oluşan ve başkanlığını Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yapacağı komite üyelerini seçer. Münhal bulunan komite üyelikleri için dıştan adaylar da kabul eder.

MADDE 16

DİSİPLİN KURULU

 1. a) Disiplin Kurulu Genel Kurulca seçilen beş asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. Disiplin Kurulu aralarından bir başkan bir de sekreter seçmek suretiyle çalışır.
 2. b) Mesleğin ve meslektaşların mesleki şerefini korumakla, vazifelendirirler.
 3. c) Yönetim Kurulu tarafından havale edilen işleri ve doğrudan doğruya öğrendiği meseleleri incelemek, dinlemek, yazılı ifadeler almak suretiyle bir karara bağlar ve uygulamak üzere Yönetim Kuruluna verir.
 4. d) Disiplin Kurulunca verilen kararlar hemen uygulanır. Yönetim Kurulunun bu kararlara itiraz yetkisi yoktur.
 5. e) Disiplin Kurulunun müzakere ve kararları gizli tutulur. Müzakere ve kararların zamanında önce açığa vuranlar hakkında takibat yapılır.

f)Disiplin Kurulunun vereceği cezalar:

1) Uyarma

2) Grev fonuna aktarmak üzere 2 aylık aidat tutarını aşmayan para cezası

3) Sendikadan geçici uzaklaştırma

4) Genel Kurul’un tasvibi ile süresiz uzaklaştırma.

 1. (f) bendinden belirtilen cezaların hangi suçlara karşılık verileceği Disiplin Kurulunun takdirine bağlıdır. Azarlama, para cezası ve 6 ayı aşmayan Sendikadan muvakkat uzaklaştırma cezalarına itiraz edilemez. Yalnız Sendikadan çıkarılmış üye isterse ilk toplanan Genel Kurula başvurarak bir karar alınmasını isteyebilir.

 

 

 

MADDE 17

DENETLEME KURULU

a)Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve iki yedek üyeden ibarettir.

b)Kurul aralarından birini başka seçerek çalışır.

c)Yönetim Kurulunun par aile ilgili işlerini ve bütçenin uygulanmasını denetler.

d)Yılda en aşağı dört defa belirsiz günlerde ve zamanlarda, denetleme yaparak sonucunu bir rapor halinde Yönetim Kuruluna verir.

e)Gerekirse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

f)Denetleyiciler denetlemeleri ile Sendikanın hesaplarına ait bütün evrakı tetkik edebilirler.

MADDE 18

MÜFETTİŞLER

 1. a) İşbu Sendika üyesi olmayan ve gerek liyakatli (imtiyazlı ve tasdikli) muhasip olan gerekse Hükümet Defterdarı tarafından verilen liyakat şahadetnamesine malik bulunan bir veya iki kişi, Sendikalar Mukayyidinin tasvibi üzerine, müfettişlik tasvibi ifa etmek maksadı ile yıllık Genel Kurul toplantısında seçileceklerdir.
 2. b) Müfettişler:
 3. Sendikanın sermayesi ile ve paralarının tahsilâtı, harcanması, muhafazası ve kontrolünden sorumlu bulunan Sendika veznedarı veya başka bir memuru istifa ettiğinden veya makamı açıkta kaldığında Sendikanın hesaplarını teftiş edecektir. Bir Genel Kurul toplantısı Sendika hesaplarının teftiş edilmesi lüzumunu hissettiği zamanda Sendika hesaplarını teftiş edecektir.
 4. Sendika hesapları teftiş edildikten sonra, Sendika mali durumu hakkında ve hesapların ne şekilde tutulduğu hakkında bir mali rapor hazırlayacaktır. Bu rapor, Sendikanın kayıtlı yazıhanesindeki ilan tahtasında görünür bir yerde teşhir edilecek ve Sendikalar Mukayyidine gönderilecektir.
 5. (i) Sendikanın mali durumu ve onların hesap defterlerini tutmuş oldukları usul hakkında 2 yıllık umumi rapor hazırlayacak, (ii) Sendikanın muvazene cetvelini hazırlayacak, (iii) Sendikanın devre raporunu tanzim edecektir. Bu evrakların örnekleri Sendikanın kayıtlı yazıhanesindeki ilan tahtalarında görünür bir yerde teşhir edilecek; Sendikanın Olağan Genel Kurul toplantılarına sunulacak ve Sendikalar Mukayyidine gönderilecektir.
 6. c) Müfettişler, ödevlerinin ifası için lüzumlu olan bütün defterleri ve evrakı serbestçe yoklamaya yetkilidirler. Hesapların teftişi kat’I surette bu nizamlar ve Sendikalar Kanunu gereğince olacak ve nizamlar ve kanun ahkâmına uymayan bütün müfredat yukarıda bahsedilen raporlarda gösterilecektir.

 

MADDE 19

MEMURLARIN GÖREVLERİNDEN ÇIKARILMASI

 1. a) Aşağıdaki gösterilen sebeplerden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri bir Genel Kurul toplantısında bu maksatla alınacak karar üzerine görevinden çıkarabilir. Görevinden ihmalkârlık, namussuzluk, ehliyetsizlik, Yönetim Kurulunun kararlarını icradan kaçınmak ve Sendikanın menfaati için Yönetim Kurulunun esaslı ve kâfi göreceği sair herhangi bir sebep.
 2. b) Herhangi bir üye görevinden çekilmezden önce, kendi nezaretine emanet edilmiş olan bütün defterleri, paraları, kâğıtları, makbuzları, mektupları ve sendikanın bütün sair mallarını makbuz mukabilinde yeni üyeye teslim edecektir.
 3. c) Değişen bütün üyeler veya üyelerin unvanlarından yapılan herhangi bir değişikliğin ilanı, Sendikanın kayıtlı yazıhanesindeki ilan tahtasında görünür bir şekilde teşhir edilecek ve sendika yapılan değişikliği on dört gün zarfında Mukayyide bildirecektir.

MADDE 20

OYLAMA VE SEÇİMLER

 1. a) Sendika Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu seçiminde, sendikanın isminin değiştirilmesinde, Sendikanın başka bir Sendikaya iltihakında, bir federasyon veya konfederasyon kurmada, Sendikanın dağıtılmasında üyelerin mesleki anlaşmazlıklarında, grevle ilgili konularda, herhangi bir yardım tahsilinde, tüzüğün tadili, memurlara emniyet konularında ve Genel Kurula sunulan şahsi konularda kararlar gizli oyla alınacaktır. Hazır olan üyelerin üçte biri gizli oy kullanılması talebinde bulunmadıkça bütün diğer konular, el kaldırmak suretiyle verilecek oyla karara bağlanacaktır.
 2. b) Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve müfettiş seçimi aşağıda gösterileceği şekilde yapılacaktır.
 3. Genel Kurul Çağrısı ile birlikte (en az 15 gün önce) sendika organlarına adaylık başvuruları kabul edilir. Başvurular Genel Kurul tarihinden en geç 72 saat öncesine kadar bireysel veya topluca yapılabilir. Aday listeleri Genel Kuruldan en az 48 saat önce sendika lokalinde asılmak suretiyle ilan edilir.
 4. Yürütme Kurulu Genel Kurul Toplantısının yapılacağı salonda, en az 10 oy kullanma kabinini hazır bulundurur.
 5. Yönetim Kurulunun kendi faaliyeti hakkındaki beyannamesi ve sendikanın genel durumu hakkındaki rapor okunduktan sonra ve teftiş edilmiş bulunan yıllık hesaplar, müfettişlerin raporu ve muvazene cetveli arz olunduktan sonra, Genel Kurul iki oy tasnif memuru tayin edecektir.
 6. Hazır bulunan ve oy vermeye hakkı olan her üyeye daha önce hazırlanmış, üzerinde sendikanın organlarına aday isim veya listelerin ve aday müfettişlerin isimlerinin bulunduğu tek oy pusulası verilir. Oy pusulalarının üzerinde sendikanın mühürü ve Genel Sekreterin imzası bulunur.
 7. Her üye; Yönetim Kurulu adaylarından 21, Disiplin Kurulu adaylarından 5, Denetleme Kurulu adaylarından 3 ve Liyakatli muhasiplerden bir adayın karşısındaki kare içerisine “X” koymak suretiyle oyunu kullanır ve oy sandığına atar.
 8. Sekreter oy vermeye hakkı olan üyelerin kaydını tutacaktır.
 9. Tüzükte gösterilecek sayıdan fazla veya noksan “X” işareti taşıyan veya seçmenin kim olduğu hakkında şüphe uyandıran herhangi bir oy pusulası iptal edilecektir.
 10. En fazla oy temin eden 21 aday Yönetim Kurulu üyesi, 3 aday Denetleme Kurulu üyesi, 5 aday Disiplin Kurulu üyesi ve en fazla oy alan bir veya iki liyakatli müfettiş de Sendikanın Müfettişleri olarak ilan edilecektir. Oylar eşit geldiği takdirde kur’a çekilmek sureti ile karar verilecektir.
 11. Yapılan muamele, seçimden sonra karar defterine geçirilecek ve Genel Kurul toplantısına başkanlık eden başkanla 2 sekreter tarafından imza edilecektir.

MADDE 21

DEFTERLERİN VE KAYITLARIN YOKLANMASI

 1. a) Sendikanın parasında menfaati olan herhangi bir üye veya kimse, sekretere müracaat ederek Pazardan maada herhangi bir günde, ö.s. saat 6 ile ö.s. 8 arasında Sendikanın defterlerini ve hesaplarını yoklayabilir.
 2. b) Sendika bir Aza Kayıt Defteri muhafaza edecek ve her arzu eden üye yapacağı müracaat üzerine vakit vakit onu yoklayabilecektir.

 

MADDE 22

TÜZÜĞÜN TADİLİ

Bu tüzükte değişiklik, tadil veya maddelerin ilgası için Sendikaya kayıtlı üye sayısının dörtte birinden az olmamak şartı ile Genel Kurulu teşkil eden üyelerin en az yarıdan bir fazlasının oyuna ihtiyaç vardır. Tüzük Tadili, hazır olan üyelerin açık oylama yapılması için alınmış bir kararları yoksa gizli oylama ile yapılır.

Yapılan her yeni nizam veya değişiklik 14 gün zarfında, kaydedilmesi için emredilen harç ile beraber Mukayyide gönderilir.

 

 

 

 

MADDE 23

DAĞILMA

 1. a) Üyelerin sayısı yirmiden aşağı düştüğünde Sendika dağılacaktır. Dağılma vukuunda Sendikanın o tarihte elde bulunan para ve emlak adada mevcut Türk Çocuk Yurtlarına eşit olarak dağıtılacaktır.
 2. b) Sendika bu maksat için çağrılan ve oy vermeye hakkı olan üyelerin hazır bulunduğu bir Genel Kurul toplantısında gizli oyla geçirilen bir karar üzerine de dağılabilir; şöyle ki, dağılma kararının muteber olabilmesi için dağılmasına muhalif üyelerin sayısı yirmiden aşağı olmalıdır.
 3. c) Her iki takdirde de Sendika dağıldığı zaman, Sendika adına kanuni bir şekilde yapılan bütün borç ve taahhütler kapatıldıktan sonra, Sendikanın geriye kalan para ve mülkü yukarıda belirtildiği şekilde elden çıkarılacaktır.
 4. d) Herhangi bir dağılma tarihinden 14 gün zarfında, Sekreter ve Veznedar tarafından imzalanacak olan bir fesih ihbarnamesi Mukayyide gönderilecektir.

MADDE 24

MUHTELİF HÜKÜMLER

 1. a) Sendika, Kıbrıs’ta ve hariçteki herhangi bir Sendika ile birleşebilir veya sıkı işbirliği yapabilir.
 2. b) Üyelerle işverenleri arasında meydana gelecek anlaşmazlıkları halletmek için Yönetim Kurulu, lüzumlu bütün barışçı tedbirleri alacaktır. Mamafih bir anlaşmaya varılmazsa Yönetim Kurulu konuyu anlaşmazlıkta methaldar olan üyelerin yapacağı olağanüstü bir genel toplantıya sunacaktır. Genel toplantıda methaldar olan üyelerin üçte iki çoğunluğunun gizli oyla vereceği karar üzerine grev ilan edilebilir. Grev Kararı Sendika Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu, Grev Kararını onayladıktan sonra Temsilciler Kurulunu toplantıya çağırır. Temsilciler Kurulunu Greve ilişkin tedbir ve stratejiyi saptar. Saptanan tedbir ve stratejiyi ilişkin uygulamaları Yönetim Kurulu yürütür. Sendikanın tüm üyeleri bu tedbir ve strateji uygulamalarına uymakla yükümlüdür.
 3. c) Sendika kendi menfaati için olduğu ve bir Genel Kurulda tasvip edildiği takdirde, gerek yalnız olarak ve gerekse herhangi bir sendika ile müşterek olan aylıkçı Sekreter ve memurlara aylık ödeyecektir.

Sendika aynı zamanda kendi sendika işleri için vazifelerini muvakkaten terk eden Yönetim Kurulu’nun ve herhangi bir üyenin maaşını da tazminat olarak ödeyecektir.

 1. d) Hiçbir Sendika üyesi kendisine iş bulmak hususunda herhangi bir kimseye maaş ve ücretinden komisyonluk veya yüzdelik vermek suretiyle onun mukaveleye girişmeyecek ve hiçbir sendika üyesi iş bulmak hususunda vasıta olduğundan dolayı, gerek sendika üyesi olsun gerek olmasın, hiçbir kimseden komisyonluk veya yüzdelik almayacaktır.
 2. e) Sendikanın üzerinde kendi ismini mavi bir mühürü olacaktır. Sendikanın kendi bayrağı da olabilecektir.

f) İşbu Tüzüğün bir nüshası Sendikanın her üyesi tarafından satın alınmalıdır. Yönetim Kurulu bu tüzüğü tabedip …………. Mil mukabilinde üyelere satmaya mecbur bulunacaktır.

 1. g) Tüzüğe aykırı hareket edildiğinde Tüzük’ü bilmemek bir mazeret olarak kabul edilmeyecektir.