Say-Fon Tüzüğü

KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SAĞLIK YARDIMLAŞMA FONU

ANA SÖZLEŞMESİ TÜZÜĞÜ

 

 

1. Kuruluş

 

Bu ana sözleşmeyi okuyup engeç 31.05.1987 tarihine kadar üye olanlarla 31.05.1987

tarihinden sonra üye olacaklara, kendilerinin, eşlerinin veya çocuklarının tedavilerinde

gereksinim duyacakları parayı faizsiz ve ödünç olarak karşılamak ve/veya karşılıksız

yardımda (hibe) bulunmak amacıyla Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler sendikası

Bünyesinde Kıbrıs türk Öğretmenler Sağlık Yardımlaşma Fonu Kurulmuştur.

   
2. Tanımlar “Sendika” Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasını,

“Üye” Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerini anlatır.

“Çocuk” 19 yaşından gün almamış bekar olan çocukları anlatır.

“SAY-FON” Kıbrıs Türk Öğretmenler ve Çalışanlar Sağlık Yardımlaşma Fonunu anlatır.

Bu ana sözleşmede bundan böyle bu şekilde anılacaklardır.

   
3. Üyeliğe Kabul KTOEÖS üyesi olan kişisel başvurusu ve iki üyenin onayı ile üyeliğe kabul edilir.
   
4. Mecburi Aylık    Yatırımlar

 

Her üye Say-Fon’dan yararlanabilmek için (Eşi ve çocukları için de yararlanabilecektir)

aylık 20 TL yatırım yapmak zorundadır.

   
5. SAY-FON’un Gelirleri a) Üyelerin mecburi aylık yatırımları

b) Geç üye olanlardan alınan bağışlar.

c) Yurtiçi veya yurtdışı kişi, kurum veya kuruluşlardan sağlanacak yardımlar.

d) SAY-FON adına düzenlecek piyango, konser, balo ve benzeri faaliyetlerden

elde edilecek gelirler.

e) SAY-FON’un birikimlerinin bankalardan getireceği faizler.

f) Üyelerce geri verilen ödünçler.

g) Verilen ödünç işlemlerinden elde edilecek gelirler.

h) Yapılan  başvuru  miktarının % 1’i  üyeden 1 defaya mahsus işlem harcı olarak alınır.

   
6. SAY-FON’un Giderleri a) Kırtasiye Giderleri

b) SAY-FON’a gelir sağlamak amacıyle yapılacak faaliyetlerin masrafları.

c) Üyelikten ayrılanlara iade edilen mecburi aylık yatırımlar.

d) Üyelere verilen ödünçler.

e) Üyelere tedavi amacıyle verilen bağışlar.

f) SAY-FON’un hesap ve diğer işlemlerinin yürütülmesi için yapılacak ödemeler.

   
7. SAY-FON’dan Yararlanma a)   Üye yaptığı borçlanma sonrası 1 yıl içerisinde yeniden borçlanma talebinde bulunması halinde, talep edilen  miktar (borç + talep miktarı toplamı)  20.000 TL’nin üzerine çıkması durumunda bu istek yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Verilecek borç miktarı maximum rakamın (20.000 TL) üzerine çıkamaz.

 

b)  KTOEÖS üyelik başvurusu yapıldığı anda üyenin Say-Fon

üyeliği için de başvuruda bulunması mecburidir.

 

c)   Aksi durumlarda sendika üyeliğinin başladığı günden itibaren üye yapılması gereken Say-Fon kesintilerini mevcut mecburi aylık yatırım miktarı üzerinden toplu olarak geriye dönük ödeyecektir.

 

d)  Yapılacak Say-Fon başvurularında başvuru tarihinden itibaren en fazla 1 yıl geriye dönük faturalar kabul edilecektir.

 

e)   Üye Yönetim Kurulu kararı ile maximum 20.000 (Yirmi bin) TL

borç alabilecektir (10.000 TL üzeri rakamlarda Yönetim Kurulu kararı gereklidir.)

   
 

8. Yararlanma Şekli

Üyeler:

 

 

 

Kendileri, eşleri veya çocuklarının hastalık hallerinde ilaç, tedavi, yol masrafı

gibi harcamaları için SAY-FON’dan ödünç veya bağış talep edebilirler.

 

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tedavi harcamaları için

yapılan harcamanın hesap bildirgesi veya Makbuzu ile birlikte talepte bulunacaktır.

 

b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışındaki tedavi harcamaları için

(yol masrafı dışındakiler) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tedavileri ile ilgilenen

doktorun raporu ile birlikte talepte bulunmak ve tedavi gördüğü ülkedeki

harcamalarının makbuzunu getirmek zorundadırlar.

 

c)Talep edilen faizsiz ödünçler Sendika Yönetim Kurulunca değerlendirilip verilebilir.

 

d)Yapılacak bağışlar için Sendika Yönetim Kurulunca SAY-FON üyelerinin yarıdan bir fazlasının yazılı onayı ve Temsilciler Kurulunun en az 2/3 yazılı onayı ile karar alınacaktır.

 

e) Alınan ödünçler ve/veya bağışlar için senet yapılacaktır.

 

f) Alınan ödünç ve/veya bağışlar maksadı dışında harcayanlar veya tedavi

harcamalarıyla ilgili onaylı makbuzu, senette belirtilen zamanda getirmeyenler

SAY-FON’dan ihraç edilirler ve aldıkları ödünç ve/veya bağış alındığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte derhal talep edilir.

Bunun için Sendika Yönetim Kurulu her türlü yasal yola başvurur.

g) ÖYAK Bankasına maaşı yatanlar ödünç alabilirler. ÖYAK Bankasına

üye olmayan üyeler ise  ancak Maliye Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi

Maaşlar Bölümüne başvurarak aldıkları Ödünç için maaşlarından

aylık kesinti yaptırırlar.

f)   Üyelerce alınan ödünçler

 

10.000 TL altında ise 12 ayda,

 

10.000 TL üzerindeki rakamlar ise en fazla 24 ayda geri ödenecektir.

   
9. Üyelikten Ayrılma Her üye istediği zaman SAY-FON’dan ayrılabilir. Ayrılan üyelere mecburi

aylık yatırımları (faizsiz olarak) iade edilir. Üyelerden alınan bağışlar iade edilmez.

 

 

 

 

10. Mecburi Aylık Yatırımların Veya Tüzüğün Değiştirilmesi Mecburi aylık yatırım miktarlarının veya tüzüğün değiştirilmesi

Sendika Yönetim Kurulunun isteği ve SAY-FON üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının

yazılı onayı ile olur.

   
11. Hesap Bildirme SAY-FON’un 31 Aralık itinarıyle gelir ve giderleri ile ilgili yıllık hesaplar ve

üyelerin mecburi aylık yatırımlarının toplamı en geç Ocak ayı sonunda üyelere

yazılı olarak bildirilir.

   
   
12. Üyeliğin Devamı SAY-FON’a mecburi aylık yatırımlarını kesintisiz olarak yatıran her

Sendika Üyesinin üyeliği devam eder. Sendikadan ayrılan veya SAY-FON’a

mecburi aylık yatırımlarının 3 (üç) ay yatırmayanların üyelikleri sona erer.

   
13. Üyelikten İhraç SAY-FON’dan aldıkları ödünç ve/veya bağışla ilgili Senette belirtilen

yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyenler üyelikten ihraç edilirler ve

haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.

   
14. Yeniden Üyelik SAY-FON’dan kendi isteği ile ayrılan, üyeliği düşen veya ihraç edilenler

hiçbir şekilde yeniden üye olamazlar.

   
15. Uygulama Yetkisi Bu (Tüzük) Ana Sözleşmeyi Sendika Yönetim Kurulu Yürütür.