Say-Fon Tüzüğü

KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SAĞLIK YARDIMLAŞMA FONU

ANA SÖZLEŞMESİ TÜZÜĞÜ

 

1. Kuruluş

 

Bu ana sözleşmeyi okuyup engeç 31.05.1987 tarihine kadar üye olanlarla 31.05.1987 tarihinden sonra üye olacaklara, kendilerinin, eşlerinin veya çocuklarının tedavilerinde gereksinim duyacakları parayı faizsiz ve ödünç olarak karşılamak ve/veya karşılıksız yardımda (hibe) bulunmak amacıyla Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bünyesinde Kıbrıs türk Öğretmenler Sağlık Yardımlaşma Fonu Kurulmuştur.
   
2. Tanımlar “Sendika” Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasını,

“Üye” Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerini anlatır.

“Çocuk” 19 yaşından gün almamış bekar olan çocukları anlatır.

“SAY-FON” Kıbrıs Türk Öğretmenler ve Çalışanlar Sağlık Yardımlaşma Fonunu anlatır.

Bu ana sözleşmede bundan böyle bu şekilde anılacaklardır.

   
3. Üyeliğe Kabul KTOEÖS üyesi olan kişisel başvurusu ve iki üyenin onayı ile üyeliğe kabul edilir.
 
4. Mecburi Aylık    Yatırımlar

            Her üye

a) Kendi adına SAY-FON’dan yararlanabilmek için ayda 5.00 TL (Beş TL)

b) Kendisi ile birlikte öğretmen olmayan eşi ve çocukları için de SAY-FON’dan yararlanabilmek için ayda 10.00 TL (On TL) Mecburi aylık yatırım yapmak zorundadır.

c) SAY-FON’a üye olduğunda bekar olup da sonra evlenenler. Evlendikten sonra mecburi aylık yatırımlarını 10.00 TL (On TL) çoğaltmak koşuluyla eşleri ve çocukları için de SAY-FON’dan yararlanma hakkına sahip olurlar.

d) Karı Koca SAY-FON’a üye olanlar çocukları için de SAY-FON’dan yararlanma hakkına sahiptirler. Bu maksatla ayrıca mecburi aylık yatırım yapmaları gerekmez.

e) Karı Koca Öğretmen olanlar SAY-FON’a ayrı ayrı üye olmak zorundadırlar.

f) Karı Koca Öğretmen olanlar SAY-FON’dan ortak fatura ile talepte bulunup yararlanabilirler.

 
5. SAY-FON’un Gelirleri a) Üyelerin mecburi aylık yatırımları

b) Geç üye olanlardan alınan bağışlar.

c) Yurtiçi veya yurtdışı kişi, kurum veya kuruluşlardan sağlanacak yardımlar.

d) SAY-FON adına düzenlecek piyango, konser, balo ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

e) SAY-FON’un birikimlerinin bankalardan getireceği faizler.

f) Üyelerce geri verilen ödünçler.

g) Verilen ödünç işlemlerinden elde edilecek gelirler.

 
6. SAY-FON’un Giderleri a) Kırtasiye Giderleri

b) SAY-FON’a gelir sağlamak amacıyle yapılacak faaliyetlerin masrafları.

c) Üyelikten ayrılanlara iade edilen mecburi aylık yatırımlar.

d) Üyelere verilen ödünçler.

e) Üyelere tedavi amacıyle verilen bağışlar.

f) SAY-FON’un hesap ve diğer işlemlerinin yürütülmesi için yapılacak ödemeler.

 
7. SAY-FON’dan Yararlanma Her üye üyeliğe kabul tarihinden (6) Altı ay geçtikten sonra SAY-FON’dan talepte bulunabilir. Eş veya çocukları için de mecburi aylık yatırıma başlama tarihinden (6) altı ay geçtikten sonra SAY-FON’dan talepte bulunabilir.

(6) Altı aylık süre dolmadan ne kendisi ne de eş veya çocukları için hiçbir üye talepte bulunamaz. Bulunsa da SAY-FON’dan yararlanamaz.

 
8. Yararlanma Şekli

Üyeler:

 

Kendileri, eşleri veya çocuklarının hastalık hallerinde ilaç, tedavi, yol masrafı gibi harcamaları için SAY-FON’dan ödünç veya bağış talep edebilirler.

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tedavi harcamaları için yapılan harcamanın hesap bildirgesi veya Makbuzu ile birlikte talepte bulunacaktır.

b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışındaki tedavi harcamaları için (yol masrafı dışındakiler) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tedavileri ile ilgilenen doktorun raporu ile birlikte talepte bulunmak ve tedavi gördüğü ülkedeki harcamalarının makbuzunu getirmek zorundadırlar.

c)Talep edilen faizsiz ödünçler Sendika Yönetim Kurulunca değerlendirilip verilebilir.

d)Yapılacak bağışlar için Sendika Yönetim Kurulunca SAY-FON üyelerinin yarıdan bir fazlasının yazılı onayı ve Temsilciler Kurulunun en az 2/3 yazılı onayı ile karar alınacaktır.

e) Alınan ödünçler ve/veya bağışlar için senet yapılacaktır.

f) Alınan ödünç ve/veya bağışlar maksadı dışında harcayanlar veya tedavi harcamalarıyla ilgili onaylı makbuzu, senette belirtilen zamanda getirmeyenler

SAY-FON’dan ihraç edilirler ve aldıkları ödünç ve/veya bağış alındığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte derhal talep edilir.

Bunun için Sendika Yönetim Kurulu her türlü yasal yola başvurur.

g) ÖYAK Bankasına maaşı yatanlar ödünç alabilirler. ÖYAK Bankasına üye olmayan üyeler ise  ancak Maliye Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Maaşlar Bölümüne başvurarak aldıkları Ödünç için maaşlarından aylık kesinti yaptırırlar.

 
9. Üyelikten Ayrılma Her üye istediği zaman SAY-FON’dan ayrılabilir. Ayrılan üyelere mecburi aylık yatırımları (faizsiz olarak) iade edilir. Üyelerden alınan bağışlar iade edilmez.
10. Mecburi Aylık Yatırımların Veya Tüzüğün Değiştirilmesi Mecburi aylık yatırım miktarlarının veya tüzüğün değiştirilmesi Sendika Yönetim Kurulunun isteği ve SAY-FON üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının yazılı onayı ile olur.
 
11. Hesap Bildirme SAY-FON’un 31 Aralık itinarıyle gelir ve giderleri ile ilgili yıllık hesaplar ve üyelerin mecburi aylık yatırımlarının toplamı en geç Ocak ayı sonunda üyelere yazılı olarak bildirilir.
 
12. Ödünçlerin Geri Verilmesi Üyelerce alınacak ödünçler yönetim kurulunun belirleyeceği oranlarda en geç iki yılda iade edilir. Olağanüstü durumlarda yönetim kurulu bu süreyi gerekli gördüğü kadar artırabilir. (en çok iki katı olabilir)
   
13. Üyeliğin Devamı SAY-FON’a mecburi aylık yatırımlarını kesintisiz olarak yatıran her Sendika Üyesinin üyeliği devam eder. Sendikadan ayrılan veya SAY-FON’a mecburi aylık yatırımlarının 3 (üç) ay yatırmayanların üyelikleri sona erer.
 
14. Üyelikten İhraç SAY-FON’dan aldıkları ödünç ve/veya bağışla ilgili Senette belirtilen yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyenler üyelikten ihraç edilirler ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.
 
15. Yeniden Üyelik SAY-FON’dan kendi isteği ile ayrılan, üyeliği düşen veya ihraç edilenler hiçbir şekilde yeniden üye olamazlar.
 
16. Uygulama Yetkisi Bu (Tüzük) Ana Sözleşmeyi Sendika Yönetim Kurulu Yürütür.