Hakkımızda

KTOEÖS, 1968 yılında kurulmuş olan ve Kıbrıs’ta eğitim iş kolunda en fazla üyeyi bünyesinde barındıran sendikadır.

KTOEÖS demokratik bir kitle örgütü olarak, üç yılda bir gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı ile üyeleri arasından Yönetim Kurulunu belirler. Bu Yönetim Kurulu sendikanın amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür.

KTOEÖS, eğitim işkolunda en fazla üyesi olan sendikadır. Sendikanın 3.000’den fazla üyesi bulunmaktadır. Sendika üyeleri Orta Eğitim, Mesleki Teknik, tüm Lise Okulları ve Atatürk Öğretmen Akademisi öğretmenlerinden oluşmaktadır. KTOEÖS kar amacı gütmeyen, bağımsız bir sivil toplum örgütüdür.

KTOEÖS’ün kurulmasının temel amacı herkese eşit,  kamusal, nitelikli, laik ve bilimsel eğitimin sağlanması için mücadele etmek, ayrıca üyelerinin sosyal ve ekonomik düzeylerini, çalışma koşullarını çağdaş normlara ulaştırmaktır.  Diğer yandan ülkenin ve dünyanın politik ve sosyal yapısının çağdaş bir yapıya ulaşması için de yoğun bir çaba sergilemektedir. Çünkü; bu etkenlerin toplumun ve üyelerinin yaşayışına yansıdığının ve geleceklerini şekillendirdiğinin bilincindedir.

 

KTOEÖS’ün uluslarası üyelikleri

• Eğitim Enternasyonali (EI)

EI Hakkında

Eğitim Enternasyonali, dünya çapında öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarını bir araya getiren Global bir Sendika Federasyonu’dur. 383 üye kuruluşla, 178 ülke ve bölgede 32 milyondan fazla öğretmeni ve eğitim destek personelini temsil etmektedir.

Duruşumuz;

Öğretmenlerin ve eğitim destek personelinin küresel sesi olarak:

 • Her ülkedeki her öğrenci için ücretsiz, nitelikli, kamu tarafından finanse edilen eğitim için mücadele ediyoruz.
 • Öğretmenlerin ve eğitim destek personelinin çıkarlarını uluslararası düzeyde temsil ediyor ve destekliyoruz.
 • Öğretmenleri ve tüm eğitim çalışanlarını temsil edecek bağımsız demokratik örgütlerin gelişmesine yardımcı oluyor ve aralarında dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı oluyoruz.
 • Öğretmen niteliklerinin geliştirilmesini ve öğretmenlerin profesyonel olarak tanınmasını destekliyoruz.
 • Sendikal haklar ve eğitim hakkı dahil olmak üzere demokrasi, barış, sosyal adalet ve insan haklarını savunuyor ve geliştiriyoruz.
 • Toplumda eşitliği savunuyoruz. Tüm politikalarımız, programlarımız ve savunuculuk çabalarımız, sosyal adaleti ilerletmeyi ve her türlü ayrımcılığa meydan okumayı amaçlamaktadır.

• Avrupa İşçi Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE)

ETUCE Hakkında

ETUCE, Avrupa’da öğretmenlerin sesidir ve Avrupa’da 127 eğitim sendikasını temsil etmektedir.

Avrupa’da farklı eğitim seviyelerinden 11 milyon öğretmen, akademisyen ve eğitim personelini kapsamaktadır.

ETUCE, Brüksel’deki AB kurumlarında örgütlerinin lehinde ve ilgi alanlarına bağlı olarak temsilcilik görevi yürütmekte ve üye kuruluşlar arasında uluslararası işbirliğini koordine etmektedir.

Sekreterliğin çalışma alanları arasında Avrupa’daki tüm eğitim sektörlerini kapsayan AB düzeyinde eğitim ve işgücü piyasası politikalarına odaklanılması yer almaktadır.

ETUCE, bir Avrupa Sosyal Ortaktır ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) bünyesinde Avrupa Sendikalar Federasyonudur.

ETUCE, global eğitim sendikaları federasyonu olan Eğitim Enternasyonali’nin (EI) Avrupa Bölgesidir.


• Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu (WFTU)

Dünya İşçi Sendikaları Federayonu / DSF (World Federation of Trade Unions – WFTU), 1945’te Dünya Sendika Kongresi’nce kurulan uluslararası işçi örgütü.

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) 126 ülkeden 90 milyon üyesi bulunan bir federasyondur.

DSF, ırkçılığa, sömürgeciliğe karşı mücadele eder. ABD, NATO, İsrail ve müttefiklerinin hükumet politikalarına ve kapitalizmin barbarlığına karşı mücadelede ana rol oynamıştır. Tüm emek ve sendikal hakların kazanımı için ön planda olmuştur.

TEMEL İLKELERİ

 • Demokratik İşleyiş; Her seviyedeki tüm organları seçim yoluyla belirler.
 • Enternasyonalist yönelimi; Uluslararası dayanışma uluslararası dayanışmaya önem verir.
 • Barış ve halklar arasındaki dostluk için mücadele ; Emperyalist savaşlara karşı mücadele eder.
 • Her insanın hakkını, her işçi sınıfının bugün ve gelecek hakkında kendi kararını vermesine inanır.
 • Ülkenin doğal kaynakları ülkenin insanları ve işçilerine aittir. WFTU özelleştirmeye karşıdır.
 • İşçi Sınıfının birliği yoksul köylü ve aydının birlikte hareket etmesi gerektiğine inanır.
 • Sendikaların eylem ve yönetiminde gençlerin, kadınların ve göçmen işçilerin katılımına öncelik verir.
 • İşçilerin sağlık ve güvenlik konularına, yaşam kalitesi ve genel olarak çevre sorunlarına öncelik verir
 • Baş öncelik ulus ötesi şirketler içerisinde uluslararası koordinasyon organizasyonu ve işçi sınıfı dayanışması sağlamak.
 • Yolsuzluklara-kariyerizme, elitizme, bürokrasiye, vicdanları satın almalara karşıdır.
 • Kamu ve ücretsiz sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik tüm işçilerin hakkıdır. Yaşam standartları ücretler ve emekli maaşlarının sürekli iyileştirilmesine inanır.
 • WFTU sendikal ve demokratik haklar için mücadele eder. Devlet şiddetine, otoriter rejime ve sendikacılara yapılan zulme, neo-faşizme ve ırkçılığa karşıdır.
 • Sendikal seminer ve eğitim düzenlemektedir.