İnsan, Haklarıyla İnsandır

0
515

İnsan Hakları Evrensel beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. İnsanın zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için, insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret olduğu tespiti ile yayınlanmıştır.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi tüm insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit olduğu maddesiyle başlayıp, herkesin din, dil, ırk, cinsiyet, siyaset ve başka bir görüş, mülkiyet, doğuş bakımından veya statüsü gereği ayırım görmeyeceği maddeleriyle başlamaktadır.

İnsan hakları beyannamesinin altında imzası olan bazı devletler, otoriteler, yönetimler, yöneticiler, başta insanın yaşama hakkına saygı duymak ve haklarını geliştirmek için çalışacağına dair imza atmış olmasına rağmen bugün dünyamızı kan gölüne döndürmede önemli rol oynamaktadırlar.

Başta CTP-UBP hükümetine ve insan haklarını gasp edenlere bazı hatırlatmalar yapma gereği duymaktayız:

 

  • Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.
  • Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir.
  • Herkesin toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır.
  • Herkesin işsizliğe karşı korunma hakkı vardı
  • Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardı
  • Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardı
  • Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardı
  • Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır.
  • Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır.

İnsan sahip olduğu haklarla insan olur.

Hak budamayı, hak gaspını hakları geliştirmenin önüne koyan,

 bugün hak, hukuk ve insan haklarından bahseden CTP-UBP Hükümetine ve

hak, hukuk ahkamı kesenlere duyurulur ve hatırlatılır.

Tahir GÖKÇEBEL

                                                                                                                          BAŞKAN

Yönetim Kurulu (a.)