2014 Mali Protokol Taleplerimiz

0
68

KTOEÖS 2014 MALİ YIL TALEPLERİ                                                                                                                                                                                                                        

I. MAAŞ

 

1.DPÖ verilerine göre 2009 Ocak ayından bugüne kadar gerçekleşen hayat pahalılığı (HP), çalışanların maaşlarına yansıtılmamıştır. Yine DPÖ verilerine göre Ocak 2009 – Aralık 2013 toplam enflasyonu % 40.87 dir. Bu dönemde TL Döviz sepetine göre % 40 gerilemiştir. Hayat pahalılığı ödeneğinin 2011 yılında dondurulması ve maaşlara yansıtılmaması ile birlikte kamu çalışanlarının alım gücünde ciddi gerilemeler olmuştur. Bu çerçevede yukarıdaki durum tespiti tescil edilmelidir. 

 

2.Ocak 2009 tarihinde 104.58 olan HP endeks değeri Aralık 2013 tarihinde 147.12 değerine ulaşmıştır. Bu dönemde toplam enflasyon % 40.87 dir. Yıllar itibarı ile çalışanlara ödenen HP tutarı ise % 15.87 dir. Kalan HP % 25 dir. Sonuç olarak çalışanların yıllar boyunca oluşan kayıplarının 2014 yılında maaşlarına konsolide edilmesi gerekmektedir.  

 

3.Çalışan tüm kesimlerin (özel, kamu) maşları stabl para birimi EURO’ya göre düzenlenmeli ve her iki ayda bir oluşacak hayat pahalılığı maaşlara konsolide edilmelidir. (Kasım-Aralık ayları da dahil)

 

 

II. VERGİ

 

1.Sosyal yaşamın temelini oluşturan aile kurumlarında gelir adaletinin sağlanması amacı ile işsizlik artışı da dikkate alınarak, aile içerisinde çalışmayanların yükünün azaltılmasına yardımcı olacak, gerçek anlamda genel muafiyet oranlarında düzenleme yapılmalıdır.

 

2.Sosyal devlet anlayışına uygun gelir dağılımını tesis edecek vergi düzenlenmesi sağlanmalıdır. Yeni gelir vergisi dilimlerine en az bir alta bir üste gelecek yeni iki dilim ilave edilmelidir.

 

3.2013 yılı Aralık ayı itibarı asgari ücretin % 80’e düşen kişisel muafiyet, yeniden asgari ücretin %110’nu seviyesine yükseltilmelidir.

 

 

III. SAĞLIK

 

1.Doğum izinleri (hamilelik ve doğum) süresinin ödenekli toplamı 16 hafta olmalı (Anne ve bebek sağlığı ile eğitimdeki kayıplar dikkate alınarak kadın öğretmenlerin  doğum öncesi 6 hafta ve doğum sonrası izin süreleri ise 10 haftaya  çıkarılmalı) ve talep edilmesi halinde sağlık kurulunun onayı ile 6 ay ek ödenekli izin hakkı tanınmalıdır.

 

2.Sosyal devlet anlayışına göre sağlık sistemi yeniden düzenlenmeli ve sağlık hizmetlerinden para alma uygulamasından vazgeçilmelidir.

 

3.Toplum sağlığı ile ilgili bir devlet politikasının oluşturulması elzemdir. (koruyucu hekimlik, gıda, çevre güvenliği ve denetiminin sağlanması)

   

 

IV. ASGARİ ÜCRET

 

1.Asgari ücretin saptanmasında, yeni yaşam koşulları dikkate alınarak aile yaşamına yetecek düzeyde olmalı. Yoksulluk sınırı dikkate alınarak yeniden belirlenmeli.

 

 

V. SOSYAL GÜVENLİK VE YENİ ÇALIŞANLAR

 

1.1 Ocak 2008’de uygulamaya giren sözde Sosyal Güvenlik Yasası geri çekilmeli ve bu yasa yerine, 2008 yılı ve sonrası işe giren tüm öğretmenlerin 26/77 sayılı “emeklilik yasasına” dahil edilmesi için gerekli yasal çalışma yapılmalıdır.

 

2.1 Ocak 2011 de uygulanmaya giren 47/2010 sayılı Maaş-Barem sistemleri yürürlükten kaldırılmalı ve bu yasa tahtında istihdam edilen öğretmenler “Öğretmenler Yasasında” düzenlenen Maaş-Barem sistemine dahil olmalıdırlar.

 

3.Şubat 2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe giren İhtiyat Sandığı değişiklik 

Yasasında, değişiklik yapılan madde sebebi ile kamuda aynı görevi yapan kişiler arasında eşitsizlik oluşmuştur. Bu gerekçe ile eşitliği sağlayıcı düzenlemeye gidilerek, kamuda çalışan tüm kesimler için eski prim uygulanmasına geçilmesi yönünde gerekli yasal çalışma yapılmalıdır.

 

4.Hizmetlerin birleştirilmesi yasasında değişikliğe gidilerek, öğretmenlerin çalıştığı yasaya bakılmaksızın yaptığı hizmetlerin fiili hizmetten sayılması için yasal düzenleme yapılmalıdır. (Sosyal sigorta yatırımları olanlar, TC’de çalışanlar, DAÜ’de çalışanlar v.s) 

 

VI. İSTİHDAM

 

1.Hiçbir kimse güvencesiz çalıştırılmamalı, herkese iş, maaş, emeklilik ve örgütlenme hakkı verilmelidir.

 

2.İstihdam biçimi, planlamayı zorlayan ve herkese fırsat eşitliği sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.

 

3.İşsiz öğretmen adaylarının olduğu branşlara TC vatandaşı öğretmenlerin istihdamı durdurulmalıdır.

 

 

VII. H.P. HESAPLAMASI

 

1.Eşel-Mobil sistemi anayasasının değişmez maddeleri arasında yer almalıdır.

 

2.Hayat Pahalılığı hesaplamasında kullanılan kriterler günümüz koşullarına uygun, gerçekçi duruma getirilmeli ve her yıl periyodik olarak güncellenmelidir.

 

3.Hayat Pahalılığı hesaplanırken, vergiler ve harçlara yapılan zamlar da dikkate alınmalıdır.

 

4.Hayat Pahalılığı hesaplamaları DPÖ ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulacak bir kurulla yapılmalıdır. 

 

 

VIII. ÇALIŞMA YAŞAMI

 

1.Ülkemizde tüm işyerlerinde Toplu İş Sözleşmeli çalışma hayatına geçilmelidir.

 

2.Çalışma yaşamında fırsat eşitliğini yaratmak amacıyla sendikasız hiçbir kimsenin çalıştırılamayacağı yasallaştırılmalıdır.

 

3.Öğretmenlerde çift kadro uygulamasına son verilmelidir.

 

4.Akaryakıt fiyatlarına yapılan artışlara bağlı olarak, yolluk ücretleri yeniden  

   düzenlenmelidir.

 

5.Üçlü kararname sisteminin daraltılarak müşavirlerin etkin ve verimli çalışmaları 

   sağlanmalıdır.

 

6.Siyasi kamu görevlisi olmayan 17B,17Ave 18B sınıflarında bulunan yöneticilere de  diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi “B” ve “A” kademeleri  yasal olarak düzenlenmelidir.

 

7.Askerliğe giriş yılı kamu hizmetine giriş yılı olarak ve fiili hizmetten sayılmalıdır.

 

8.Çalışma koşullarının ağırlaşması ve emeklilik yaşının yukarı çekilmesinden ötürü tüm öğretmenlere yıpranma hakkı verilmelidir.

 

9.Yeni göreve başlayan öğretmenlerin maaş, nakil zorlukları, lojman olmaması ve çift kadro atanmaları dikkate alınarak her öğretmene kira tahsisatı uygulaması yapılmalıdır. Kira tahsisatı uygulaması akaryakıt zamları da dikkate alınarak artırılmalı ve her öğretmenin maaşına sabit bir tutar olarak yansıtılmalıdır.

 

10.Öğretmenlerin mesleki hastalıkları tanımlanmalı, öğretmenler yasasının 65. Maddesi uyarınca tehlike, iş güçlüğü ve görev riski ödeneği tahsisat şeklinde ödenmelidir.

 

 

IX.EĞİTİM

 

1.Devlet okullarına öğrenci başına eşit oranda ve kriterlere bağlı olarak cari bütçe ayrılmalıdır.

 

2.Devlet okulları belirlenen alt yapı standartlarına göre geliştirilmelidir.

 

3.Bütçeden eğitime ayrılan pay devlet okullarına gitmeli, sosyal devlet anlayışına göre tüm öğrencilerin eğitim, sağlık, ulaşım ve beslenme hizmetleri parasız olarak sağlanmalıdır. 

 

4.Eğitim bilimsel, demokratik ve çağdaş hale getirilmelidir. 

 

 

 

X. DEMOKRATİKLEŞME, SİVİLLEŞME VE ÇEVRE

 

1.Anayasa demokratikleştirilmelidir.

 

2.GKK, İtfaiye, Polis ve Sivil Savunma Teşkilatı sivil yönetime bağlanmalıdır.

 

3.Yüksek Koordinasyon Kurulu dağıtılmalıdır.

 

4.Ülkeye kimlikle girişler kaldırılmalıdır. Kıbrıslı Türklerin asimile ve yok olmayacağı bir nüfus politikası izlenmelidir. 

 

5.Öğretmenlerin ve memurların siyaset yapma yasağı kaldırılmalıdır. (2005 ve 2006 mali protokolünde olmasına rağmen uygulanmamıştır.)

 

6.Her türlü kayıt dışılık kayıt altına alınmalıdır. (Ekonomi, nüfus, sermaye, rant)

 

7.Çevrenin yok edilmesi ve kirletilmesi durdurulmalıdır.

 

8.Kıbrıs’ta barışın sağlanması için görüşmeler sonlandırılmalıdır.