UBP-DP Hükümetine Çağrımızdır; “Tavşana Kaç, Tazıya Yakala” Politikasından Vazgeçin!

0
113

Sosyal devletin görevi, halkın sorunlarına çözüm bulmak, daha mutlu ve refah içinde yaşamını sağlamaktır.

UBP-DP Hükümeti sorunları halı altına süpürerek, mavi boncuk dağıtmakta, her geçen gün halkı daha da huzursuz hale getirmekte ve çaresizliğe itmektedir.

Her geçen gün Türk Lirasının değer kaybettiği, maaşların erdiği günlerden geçmekteyiz. Kamusal hizmetler niteliksizleştirilmekte, kamusal hizmetlerin başında gelen ve en temel insan hakkı olan eğitim ve sağlık paralı ve pahalı hale getirilerek erişilemez yapılmıştır. Döner Sermaye Yasası ile sağlık paralı hale getirilerek sağlık çalışanlarına mesai saatleri içinde performansa dayalı ücret teklif edilmektedir. Kamu hizmetlerini niteliksiz hale getirilip, özelleştirilerek peşkeş çekmek amacını güden hükümet anlayışları ise sosyal devleti tüketmiştir. Kamu hizmetlerine yeterli kaynak yaratmama ve bilinçli niteliksizleştirme politikalarının yarattığı durumun suçlusu olarak ise kamu görevi yapan çalışanlar gösterilmektedir. Devlet hastanelerinde sağlık hizmeti, devlet okullarında eğitim, dairelerde ise kamu hizmeti gittikçe değersizleştirilmekte, ulaşılamaz hale getirilmekte, bu anlayış neticesinde ise nitelikli kamu hizmeti alamayan halkımıza ise bu hizmeti verenleri hedef yapmaktadır.

Kadroları, denetimi, bütçesi, mentalitesi eksik olan kamu kuruluşlarında bin bir zorlukla, kötü koşullarda ve stres içerisinde görev yapmaya çalışan doktorlar, öğretmenler, memurların hakları sürekli saldırıya uğramakta, örgütlü mücadeleleri ise yok edilerek, güçleri parçalanmak istenmektedir.

Bitmez kaynak olarak görülen sağlık, eğitim, ulaşım gibi kamusal hizmet alanları ticari mala dönüştürülerek, özel şirketlere peşkeş çekilmek için çoktan düğmeye basılmıştır. Bu halkımızı daha da yoksullaştıracak ve hayat kalitesini, refahını yok edecektir. Günümüzde ancak anne – baba yardımı ile geçinen genç aileler ise zaman içerisinde bu yardımı da alamayacak duruma gelecek ve toplumsal ekonomik kriz yaşanacaktır. Bir diğer yandan ise bu özel kurumlarda çalışanlar ise kadrosuz, güvencesiz, ağır yük altında çalıştırılarak, tüm haklardan yoksun çalışan köleler durumuna getirilmiştir. Kar hırsı ile çalışanların emekleri değersizleştirilmekte, insanca, yaşanabilir bir ücret, çalışma koşulları, güvence, sendikalaşma, toplu sözleşme hakları gasp edilmektedir.

Bugünlerde özellikle sağlıkta yaşanan sıkıntılar, doktorların suçlanması, kamu hizmeti alan insanları da, bu hizmeti veren doktorları da rencide etmiş, esas hedef alınması gereken ve bu hizmeti değersizleştiren hükümet ise susmayı yeğlemiştir. Kamu hizmetlerinin nitelikli ve ücretsiz olmasının savunucusu olan sendikalarımız özelleştirmenin tehlikesini her zaman dile getirmiştir, bilinçli niteliksizleştirme politikalarına karşı her zaman olduğu gibi bugün de mücadelesine devam edecek, yılmayacaktır. Başta sağlık ve eğitim olmak üzere, tüm kamusal hizmetlerin parasız, nitelikli ve herkesin erişebileceği bir hizmet olmasını savunurken, kamu görevi yapan çalışanlara yönelik saldırıların son bulması ve esas sorumlu olan devlet yetkililerini göreve davet ediyoruz.

Bu doğrultuda 18 Nisan 2017 tarihinde TIP-İŞ tarafından gerçekleştirilecek eyleme desteğimizi belirtir, ortak olan taleplerimize vurgu yapmak isteriz:

  • Tüm kamusal hizmetler nitelikli, ücretsiz, kolay erişilebilir olmalıdır
  • Kamu hizmetlerinin nitelikli hale getirilmesi için kamu çalışanlarının denetimi, çalışma koşulları, güvenceleri, insanca yaşayabilecekleri ücretleri olmalıdır.
  • Kamu hizmetlerini ticarileştirme, taşeronlaştırma, kar amacına dönüştürme ve ÖZELLEŞTİRMEDEN kaçınılmalıdır.
  • Kamu hizmeti veren çalışanlara karşı halkımız arasında algı operasyonları yaratılarak, suçlu durumuna düşürülmemeli, sorunlar ele alınarak sistemde kalıcı çözümler üretilmelidir.
  • Kamu görevi mantığını ortadan kaldıran, kamu hizmeti değerini düşüren, niteliksiz bir statü durumuna düşüren 47/2010 (GÖÇ YASASI) derhal kaldırılmalıdır.

UBP-DP Hükümetine Çağrımızdır;

“Tavşana Kaç, Tazıya Yakala” politikasından vazgeçin!

 Kamu hizmeti veren de, alan da memnun değildir. Ya sorun çözmek için samimi olun, ya da yapamayacaksanız çekip gidin.

Sendikalarımız, TIP-İŞ’in eylemine destek verirken, Mayıs ayında Göç Yasasını ortadan kaldıracak yeni taslak yasa önerimizi Meclise, Hükümete sunacağımızı bildirir, UBP-DP Hükümetini sağduyuya çağırırız.

KTOEÖS – KTÖS – KTAMS – GÜÇ-SEN