“Radikalleşmeyi ve aşırılığı önleme aracı olarak bütünsel okul yaklaşımı” konulu Uluslar arası Eğitim Çalıştayına Katıldık

0
56

Radikalleşmeyi ve aşırılığı önleme aracı olarak bütünsel okul yaklaşımı” konulu uluslar arası eğitim çalıştayı 5 Mart 2019’da Paris, Fransa’da gerçekleşti. Convince projesi kapsamında bu çalıştayın birincisi 31 Ocak 2019 da Roma’ da gerçekleşmişti.

Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İrlanda, Letonya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Hollanda, Birleşik Krallık’tan okul liderleri ve ETUCE, EFEE ve ESHA üye örgüt temsilcileri çeşitli eğitim ortamlarında ve öğrenme ortamlarında demokratik vatandaşlık ve sosyal katılımın teşvik edilmesindeki roller tartışıldı. Çalıştaya sendikamızı temsilen Eğitim Sekreterimiz Ömer Akkanat katıldı.

İki çalışma grubunda katılımcılar, bütünsel okul yaklaşımını uygularken, iş yükü nedeniyle zaman ve alan eksikliği ve de yalnızca sınavlara hazırlıklara odaklanan kısıtlayıcı müfredat dahil, eğitim paydaşlarının karşılaştığı ulusal zorluklar örneklemelerle paylaşıldı.

Katılımcılar ayrıca, eğitimde demokratik bir kültürü teşvik etmek için, eleştirel düşünme becerilerini teşvik etmek, çok erken yaştan çocukları farklı görüşler, kültürler, geleneklere saygı duymaya hazırlamak, yerel topluluklarla işbirliği yapmak gibi konularda uygulamalar ve yenilikçi çözümler önerdiler.

Eğitimdeki tüm paydaşların destek personelinden okul liderlerine ve eğitim otoritelerine işbirliğinin önemine değinildi.

 


KTOEÖS Eğitim Sekreteri Ömer Akkanat’ın Raporu:

İçerik:

 • ”Radikalleşmeyi ve aşırılığı önleme aracı olarak bütünsel okul yaklaşımı” tanımlamasıyla yapılan çalıştay Dominique Danau’ nun sunumuyla genel bir bilgilendirme ile başladı.
 • Sunum içeriği bugüne kadar demokratik yurttaşlık ile ilgili hayata geçirilen eylemler ve bunların etkileri sayısal veri ve grafikler ile sunuldu.
 • Yaşam boyu eğitimle ilgili Lory-O’Neill, Catherine yaptığı sunumda eğitimle değişen yaşam standartları ve çok kültürlülüğe katkısını vurguladı.
 • Yapılan sunumların ardından iki ayrı guruba tartışılmak üzere sorular yöneltildi.
  • Eğitim kurumlarının demokratik kültürleşmedeki yeri
  • Eğitim kurumlarının bu süreçteki yaşadığı zorluklar
  • Hangi tip eylem ve davranışlarla katkı konulacağı
  • Okul liderleri ve eğitim personelleri okul yaklaşımlarına ne gibi katkılarının olacağı
 • İki ayrı gurubun elde ettiği sonuçlar ayrı ayrı değerlendirildi ve ortak noktalar belirlendi.
 • Kapanış konuşması Avrupa komisyonundan siyasal sosyoloji uzmanı Milica Popovic tarafından eğitim ve sosyal yaşam üzerine yapılması gerekenler ve yapılanlarla ilgili bilgi verildi
 • Sosyal medya üzerinden kurulan site tanıtımı ve bilgilendirme yapıldı. ‘’www.coe.int/competences’’

Değerlendirme:

 • Öncelikle ülke otoritelerinin üzerlerine düşeni yapma gereği.
 • Ülke nüfusu ve göç sayısı ve kültür çeşitliliğinin bilinmesi.
 • Eğitim öncesi mutlaka adaptasyon sınıflarının oluşturulması
 • Ülkeler arası öğrenci değişimi ERASMUS bunlarla birlikte değerlendirilmesi
 • Öğrencileri kaynaştırmak için çalışma etkinlikleri ve paylaşımları organize edilmeli
 • Öğrenciler arası konuşma etkinliklerini artırma.
 • Öğretmen ve eğitim personellerinin demokratik kültür eğitimi verebilmeleri için eğitilmeli.
 • Tüm farklılıkları kucaklayabilecek farklı etkinlikler düzenlenmeli,
 • Kişilerin hukuksal hakları ile ilgili eğitim verilmesi
 • Görsel ve işitsel araçların eğitimde etkin olarak kullanılması.
 • Her değişik düşünce ve beyinin bir diğerine ihtiyaç duyduğu ve çok kültürlülüğün bir zenginlik olduğunun vurgulanması
 • LGBT ve kültürel farklılıkların birbirine yaklaşması gereği

 

Sonuç:

Çoklu kültürün bir zenginlik olabilmesi için eğitimin önemi vurgulandı. Bir ülkeye gelen farklı kültürlerin ve sayının bilinmesi gerekmektedir. Ülkedeki farklılıklar ve bunların sayısına göre mutlaka bir strateji uygulanması gereği vardır. Eğitim ayağında adaptasyon sınıflarında dil, genel davranış ve haklarla ilgili eğitim verilmeli. Bu sınıflardan yeterlilik alanlar eğitime katılmalı eğitim yaşını tamamlayanlar iş hayatına ya da meslek edindirme eğitimlerine yönlendirilmeli. Herkes için okul en güvenli ortam sayılmaktadır ve kazanım buradan başlayabilir. İrlanda ve Malta yapmış oldukları çalışmalardan örnekler vererek bu çalışmalarını aktardı.

 

Eğitimli her birey kültürel farklılıkları olsa dahi bulundukları ülke için bir zenginlik oluşturduğu, kültürel ayrılıkların bulundukları ülkeler için fayda sağlamayacağı bu yüzden eğitim politikaları ve hayat boyu eğitim için çalışmalara katkı koyma gereği vurgulandı.