KTOEÖS 2016-2018 Dayatma Paket Analizi

0
103

EKONOMİK PAKET DEĞİL, SİYASİ ve İDEOLOJİK DAYATMADIR

Ülkemize AKP eliyle dayatılan 2016-18 Paketi de Ekonomik olmaktan öte SİYASİ ve amaçlıdır. Yeni bir dayatmayla karşı karşıyayız. Siyasi, kültürel, sosyal, enerji, eğitim, yargı ve her alanda Kıbrıs Türk Toplumunu teslim alma politikalarının yazılı ve baskıcı yeni bir modelidir. İMF’nin birçok ülkeye dayattıklarından farksız ve daha baskıcı modelidir. KTOEÖS olarak Paketlerle yönetilmeye hayır diyoruz.

 

 Siyasi olan DAYATMA PAKETTE neler var:

 • Pakette yer alan birçok özelleştirme, düzenleme, yasal değişiklik HAK gaspına yöneliktir. Halk yararına iyileştirme denilenlerin netliği de, tarihlemesi de yoktur.
 • Paket uygulanacaksa Totaliter Başkanlık sistemine geçilecektir. Birçok değişiklik Başbakanlık tarafından yapılacaktır.
 • Bakanlar Kurulu danışma kuruluna dönüşecektir.
 • Ülkeyi Müsteşarlar Kurulu ve her yıl TC’de yetiştirilerek(20 kişi) sözleşmeli olarak istihdam edilecek başbakanlığa bağlı sözde teknik ekipler tarafından yönetilecek. (parlamenter sistem filen bitmiştir)
 • DPÖ kapatılacak, başbakanlığa bağlı istatistik birimi, politika, planlama, strateji birimi gibi kurumlarla ülkedeki verileri hiçbir katılımcılık olmadan belirleyen de uygulamaya sokan da aynı ekip olacak. (Yasal Sendikalarla her yıl yapılması zorunlu mali protokol görüşmeleri de fiilen bitmiş olacaktır.)
 • Kamu-Özel ortaklığı denilerek birçok kamu kurumu ve hizmeti ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR. Hastaneler, limanlar, Belediyeler v.s) Buralarda sendikalaşma ve istihdam biçimi de değiştirilecektir.
 • Türkiye’de geçirilen 657 sayılı yasa, NORM KADRO gibi uygulamalarla sözleşmeli, iş-maaş garantisi olmayan, aynı iş yerinde çok farklı biçimde istihdam edilen, hakları olan, esnek çalışma koşullarının dayatıldığı bir biçim uygulamaya sokulacaktır. (belediyelerde, kamuda, eğitimde yeni bir istihdam ve çalışma yapısı getirilecektir)
 • Personelin ihtiyaç olan alanlara siyasi olarak kaydırılabilecektir. Kamu Personelinin istihdamı ve terfilerinde Kurum Temsilcileri (müdürleri) söz sahibi olacaktır. Performans değerlendirme sistemi gelecektir. BU durum bütün kamu sisteminin SİYASİLEŞMESİNİ getirecek, yalaka, siyasi atanmış müdürlere bağlı, bürokratik bir sistemi tamamen kuracaktır.
 • Öğretmenler, Kamu görevlileri ve birçok yasada cezalandırma, terfi vs gibi sistemlerde sendikaların da yer aldığı TEKNİK KURULLAR, İSTİŞARE sistemi tamamen ortadan kaldırılacaktır. (kamu tamamen siyasileşecektir.)
 • Kamuda Çalışma saatleri minimum haftalık 40 saate, yaş 65’e çıkarılacaktır. (Ölüm yaşı 71-73 olan bir ülkede) OECD ülkelerinde emeklilik yaşı belirleme ölçütü ülkedeki ölüm yaşının 12-16 yaş altıdır. OECD ülkelerinde uygulanan emeklilik yaşı ortalama ülkedeki ölüm yaşının 15 yaş altıdır. Bu kurallar çerçevesinde ülkemizdeki ölüm yaşının ortalama 72 olduğunu dikkate alırsak, OECD ülke ortalamalarına göre ülkemizde emeklilik yaşının 57 olması gerekmektedir.)
 • Paket OECD, Türkiye, Dünyanın diğer ülkelerindeki verileri hak budamak için istediği yönden kullanıyor.
 • Örneğin öğrenci başına harcamanın TC de 3500-KKTC de 10000 TL olduğunu söylerken, Ders saatleri OECD ye, Avrupa Hesapları Sistemine (ESA95), Küresel Tahmin Sistemine (GFS) atıfta bulunmakta ancak insan hakları, Avrupa sözleşmesi, OECD maaşları gibi işine gelmeyenler hiç karşılaştırmaya sokulmuyor. (İSTEDİĞİ SONUCU ULAŞMAK İşine geleni alıyor ve veri olarak ortaya koyuyor.)
 • Paket öğretmen başına düşen öğrenci sayısının OECD ortalamasının çok altında olduğundan bahsedilmektedir. Ancak, öğrenci başına düşen öğrenci sayısı hesaplanırken çift kadro ve görevlendirmeler çift sayılarak görev yapamayacak öğretmenleri, yurt dışında, bakanlıkta veya görev başında olmayanları, müdür vs. yüzlerce hayali öğretmen yaratılmış. Bu sayede öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bilinçli olarak OECD ülkeleri ortalaması altına düşürülmüştür.
 • Tüm fonlar hiçbir gümrük, yerli üretimi koruma, tekelci rekabeti önleme, v.s yapılmadan kaldırılacaktır.
 • Yerel Bütçenin % 80 Maaş ve maaş benzeri ödemelere harcandığı söylenerek 3 yılda bu oranın %75’e düşürülmek istenmesi ancak maaş azaltma ile olabilir.
 • Sosyal Sigortaların 90 milyon açık, 229 milyon borcu var denilerek PRİM KESİNTİ oranlarının yükseltilerek çalışanlara ödetilmesi düşünülmektedir. (Tüm çalışanlar göç yasasına sokulmak istenmektedir.)

 

 • Eğitim:
 • Taşımacılık ödenmekten çıkarılacak.
 • Burslar kesilecek.
 • Öğretmen Maaşları kesilecek. (TC 3500TL-KKTC 10000TL)
 • Ders Saatleri OECD seviyesine çıkartılacak!!!!! (Paket içerisinde öğretmenlerin ders saatlerinin OECD ülkelerinin çok altında olduğundan bahsedilmektedir. Ancak OECD ülkelerinde haftalık ders saati ortalama 18 saat iken ülkemizde bu rakam branş öğretmenlerinde haftalık 20 saat, sınıf öğretmenlerinde ise 25 saattir.)
 • Performans uygulaması ile iş, maaş garantisi ve örgütlenme bitirilecek.
 • MTÖ okullarının atölyelerinin güçlendirilmesi yerine hepsi pratik sanata dönüştürülecektir.
 • NORUM kadro uygulamasına geçilecektir. (500 öğrenci 1 muavin, Okul birleştirmeleri, joker öğretmen uygulamaları, süper müdür gibi uygulamalar…) (Değişiklikler Haziran-Eylül döneminde düşünülüyor)

 

 • Kooperatifler Kapatılıp, ticari banka sistemine döndürülecektir. (Büyük TC Bankaları, offshore bankaları korunacak finans çevrelerini uluslararası standartlara ulaştırmak küçüklerin yok olması demektir.)
 • Kamu alacaklılarına faiz uygulanacağı belirtilmektedir. (Kamu borcuna / veya ödenmeyen yasal haklara faiz uygulaması yok)
 • Pakette “Borç Yönetim Komitesi” kurulacaktır. (TC katkılarının dış borç olduğu ve tahsili ortaya konuyor) (Borç ödeme planı oluşturulacaktır.)
 • Ekonomik olduğu iddia edilen pakette, yargı sistemine de tamamen değiştirilecek şekilde müdahale edilecektir. (Geçirilecek Polis yasaları ile; Polis devletine dönüştürülecektir.) Anglo Saxon Hukuk sisteminde bir kişinin suçu ispat edilmeli; TC Yargı sistemi adalet Bakanlığına bağlanmış, yargıçların bağımsızlığı kaldırılmış ve bir kimse hapse atılırsa suçsuz olduğunu kendisi ispatlamak zorundadır.
 • Pakette yeni üniversitelerin açılacağından bahsedilmekte (Arazi devirleri kolaylaştırılacak önlemler alınmakta) ama kalitenin artırılması belirtilmemekte, Yüksek Öğretim Strateji belgesinin tek taraflı (katılım olmadan) uygulamaya konulacağı belirtilmektedir.
 • Kalan Araziler de Dağıtılacak: Kamu arazilerinin ulusal ve uluslar arası yatırımcılara duyurulması, tahsisi için hukuki altyapının düzenleneceğini belirtmektedir. (Yargıya müdahalenin gerekçesi daha da iyi anlaşılmıştır)

(Ayrıca EKO-Argo özel ilgi turizminin geliştirileceği söylenmekte ama büyük otellere vurgu yapıldığı gibi buraların nasıl geliştirileceği belirtilmemektedir. Otel, gazino, kumarhane vs. yerli istihdamın ne olacağı, vergi düzenleme vs. hiç bir şey yoktur.)

 • Limanların, TÜK’ün, telefonun, elektriğin Kamu-Özel ortaklığı denilerek Özelleştirilecektir. Üretim, dağıtım, işletme haklarını devredecek olan kamu kurumları özelleşecektir. Yeni telekomünükinasyon şirketi kurulacaktır.
 • Toplu taşımaya geçilmesi öngörülmekte ancak bu bile Özel Şirketlerce yapılacağı belirtilmektedir. (Tekelleşmeyi getirecektir.)
 • Tarım Master Planı çıkarılacağı söylenmekte, hayvan hastalıklarıyla mücadele edileceği belirtilmektedir, ancak:
 1. Fonlar kalkacak (destek kalkacak)
 2. TÜK vs. (Kamu Kurumları kapanacak)
 3. Kooperatifler kapanacak
 4. Yeni Pazarlama alternatifleri, gümrük koruma yasaları, rekabet yasaları, fiyat istikrar fonları vs. hiçbir önlem yok.
 5. Kamu kurumları, özel şirketlere komik fiyatlara büyük sermayeye devredilecektir. (Hava alanı örneği gibi)

 

 • Elektrik özelleşecektir. TC ile enterkonnekte yapılacak, üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonları ayrıştırılacak, yani özelleştirilecektir. (Fiyat ne olacak, AB’deki gibi alternatif enerji vs. hiçbir şeyden bahsedilmemektedir)
 • Sanayinin GSYİH’daki payı (2014 – 8.8) arttırılacağından bahsediliyor, ancak girdilerin nasıl ucuzlayacağı, Pazar vs. nasıl bulunacağı konusunda hiçbir şey yoktur)
 • Ticaretin önündeki engellerin kaldırılacağı, gümrük prosedürlerinin azaltılacağı, şirket kurmanın prosedürlerinin kolaylaştırılacağı, yabancı ortaklıkların kurulması, mal almasının kolaylaştırılıp önünün açılacağı belirtilmektedir. (46. Sayfa: PEŞKEŞ yasal değişiklikler birlikte tamamlanacaktır)
 • Üretimdeki fonlar kaldırılırken, şirketlere kaynak aktarmak için yatırım teşvik yasasının çıkartılacağı belirtilmektedir.
 • Şirketlere eleman yetiştirmek için meslek eğitiminin kısa süreli meslek edindirme programları / ulusal meslek standartları getirileceği belirtilmektedir. (Nüfus, istihdam yasaları, kaçak işgücü, ülke işgücü ihtiyaç envanteri vs. hiçbir şekilde bahsedilmemekte ve niyet ortaya konmaktadır.)

 

Tahir GÖKÇEBEL

Başkan

Yönetim Kurulu a.